(Minghui.org) در این مقاله جنبه‌ای از تزکیه‌ام را ذکر کردم که در آن خوب عمل نکردم اما کوشش می‌کنم به‌خوبی انجامش دهم. مایلم این را به‌اشتراک بگذارم تا خودم و نیز هم‌تمرین‌کنندگان منتفع شوند. نیروهای کهن منطق خود را در سمت تزکیه‌نشدۀ ما القاء کردند، منطقی که می‌گوید پیش از اینکه اجازه داشته باشیم کاری انجام دهیم، باید نظم و ترتیب‌هایشان را تصدیق کنیم. ما نمی‌توانیم به خودمان اجازه دهیم که از آن منطق پیروی کنیم.

هیچ کسی نمی‌تواند از تمرین‌کنندگان دافا سوءاستفاده کند. وقتی تمرین‌کننده‌ای آن منطق یا ذهنیت را پذیرفت، نقطۀ شروعش اشتباه است و آن منجر به نتایج خطرناکی خواهد شد. بنابراین باید خودمان را از منطق نیروهای کهن رها کنیم و خودمان را با دافا به‌عنوان بنیاد تزکیه‌مان هم‌سو سازیم.

یک مورد مرتبط را در اینجا ذکر می‌کنم. برخی تمرین‌کنندگان ممکن است فکر کنند: «سابقۀ آزار و شکنجه‌ام مبنای حقانیت آینده‌ام است و اثباتی بر این است که من تمرین‌کنندۀ دافا هستم» یا «ح.ک.چ حساب بانکی مرا مسدود و حقوق بازنشستگی‌ام را قطع کرد و همه اینها اثبات می‌کند که من تمرین‌کنندۀ دافا هستم» یا «من در لیست سیاه ح.ک.چ هستم و بنابراین قادر نیستم زندگی عادی داشته باشم. آن نشان می‌دهد که من تمرین‌کننده هستم.» برخی حتی فکر می‌کنند: «از آنجاکه مورد آزار و شکنجه قرار گرفته‌ام، درد و رنج‌هایم نشانه‌ای از تقوایم است.»

درواقع، این افکار نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن درخصوص آزار و شکنجۀ ما برای آبدیده‌شدن‌مان در تزکیه را تصدیق کرده‌اند. از آنجا که استاد از چنین تمرین‌کنندگانی که تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند مراقبت می‌کنند، چطور ممکن است ایشان ناراحت نشوند؟

برخی از تمرین‌کنندگان حتی مشتاق هستند که وقتی فا دنیای بشری را اصلاح می‌کند، از سوی مردم عادی مورد تحسین قرار بگیرند. چنین فکری وابستگی به شهرت است. با وجود اینکه آنها بخاطر تحمل آزار و شکنجه رنج کشیده‌اند، برخی از تمرین‌کنندگان وابستگی به شهرت و نفع شخصی را رها نکرده‌اند. چطور ممکن است چنین فردی به کمال برسد؟

استاد بیان کردند:

«برخی از افراد وقتی تمرین‌های حرکتی چی‌گونگ را انجام می‌دهند افکار بدی دارند، و وقتی آن افکار هم‌سو با تفکر آن‌ها باشد، خواهند آمد تا به آن‌ها آموزش دهند. اما "یک ذهن درست‌ می‌تواند بر صد اهریمن‌ غلبه‌ ‌کند". اگر به‌دنبال چیزی‌ نباشید‌، هیچ‌ کسی جرئت‌ اذیت‌ کردن شما را نخواهد داشت. اما، اگر‌ افکار شیطانی داشته باشید و به‌دنبال‌ چیزهای بد بروید‌، آن‌ها خواهند آمد تا به شما کمک کنند و پس از آن، تزکیۀ شما در مسیری اهریمنی می‌افتد. این‌ مشکلی است که ظاهر می‌شود.» (سخنرانی پنجم، جوآن فالون)

استاد این موضوع را بسیار مشخص توضیح داده‌اند. باید فکری درست داشته باشیم.

به خودم گفتم: «تمام نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن را انکار خواهم کرد. حتی اگر در گذشته مسیر نیروهای کهن را دنبال کرده‌ام، اکنون مداخلۀ آنها را به‌عنوان موانعی در مسیر تزکیه‌ام می‌بینم. چطور ممکن است زغالی که روی ریل قطار است، قطار درحال حرکت را متوقف کند؟ همین که قطار با صدای بلندش نزدیک می‌شود، زغال به اطراف پرت می‌شود و مانند خاکستر ناپدید خواهد شد. نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن مانند این زغال پراکنده خواهند شد.»

هم‌تمرین‌کنندگان، لطفاً هر مطلبی از درکم را که در رابطه با فا کاستی دارد متذکر شوید.