(Minghui.org) درحالی‌که اصلاح فا به پیش می‌رود و همراه با اعتراضات در هنگ کنگ، نفرت ضد حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) شدیدتر شده است و به ما فرصت‌های بیشتری برای مشارکت در رویدادهای بزرگ مردم عادی داده است. مطلع شده‌ام که برخی از تمرین‌کنندگانی که در این رویدادها صحبت می‌کنند، تمرکز بر ایمان و آزادی را به‌عنوان هدف اصلی تمرین‌کنندگان فالون دافا درنظر گرفته‌اند.

درک شخصی من این است که ایمان و آزادی اهداف مردم عادی هستند. به‌عنوان تمرین‌کنندگان باید آگاه باشیم که آزار و شکنجۀ فالون دافا دلایل عمیق‌تری دارد. صحبت درخصوص ایمان و آزادی صرفاً ارضای طلب‌های مردم است.

چین کمونیستی هرگز آزادی حقیقی یا باورها را اجازه نداده است. با این وجود، پیش از اینکه حزب در سال1999 آزار و شکنجه‌اش را شروع کند، فالون دافا توانست در آنجا گسترش یابد. به نظرم، تقابل بین خوبی و پلیدی است و نه درخصوص آزادی عقیده. نیروهای کهن قصد دارند دنیا را نابود کنند و مانع نجات مردم شوند.

اگر تمرین‌کنندگان از طرف خودشان صحبت می‌کنند و نمایندۀ دافا نیستند، این مشکلی نیست که بر موضوع ایمان و آزادی تمرکز کنیم. همچنین مهم نیست که هنگام روشنگری حقیقت دربارۀ نقض باورها توسط ح.ک.چ و آزار و شکنجۀ حقوق بشر صحبت کنیم.

اما وقتی از سوی دافا صحبت می‌کنیم، باید عمدتاً روی دادخواهی‌مان برای توقف آزار و شکنجۀ فالون دافا برای آزادی تمام تمرین‌کنندگان محبوس و محاکمۀ جیانگ زمین تمرکز کنیم.