(Minghui.org) با فرارسیدن سال نوی چینی 2019 وب‌سایت مینگهویی هزاران پیام تبریک را ازسوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در چین دریافت کرده که سال نو را به بنیانگذار این تمرین، استاد لی هنگجی، تبریک می‌گویند.

بسیاری از این تبریکات از سوی تمرین‌کنندگانی ارسال شده‌اند که به‌خاطر ایمان خود زندانی هستند. آنها با وجود تداوم این آزار و شکنجه 20‌ساله، در ایمان خود ثابت‌قدم هستند و هر روز پس از روز دیگر در آن تاریکی ایستادگی می‌کنند.

این تبریکات از مکان‌های زیر ارسال شده‌اند:

استان هیلونگ‌جیانگ
شهر تونگ‌لیائو، مغولستان داخلی
شهر فوشون، شهر دالیان، شهر شنیانگ، استان لیائونینگ
شهر هِیوآن استان گوانگ‌دونگ
شهر هاندان، استان هبی
شهر داژو، شهر زی‌یانگ، شهر زیگونگ، استان سیچوان
شهر شوچانگ، استان هنان
شهر لیچوآن، شهر شیان‌یانگ، استان شآنشی
شهر هوآدیان، استان جیلین

و نیز:

زندان زنان استان شآنشی
زندان زنان استان جیلین

http://media4.minghui.org/media/video/2019/1/31/1901290324356259.mp4