(Minghui.org) با فرارسیدن سال نوی چینی، تمرین‌کنندگان فالون دافا از مناطق روستایی چین، با ارسال صمیمانه‌ترین پیام‌های خود به وب‌سایت مینگهویی سال نوی چینی را به بنیانگذار فالون دافا تبریک می‌گویند.

بعضی از آنها از یک خانواده یا یک مکان مطالعه گروهی فا هستند. آنها در تبریکات خود قدردانی عمیق خود را به استاد لی هنگجی، ابراز کردند، چراکه این تمرین را به آنها آموزش دادند و آنها با این تمرین به آرامش درونی و سلامت جسمی دست یافتند. آنها قول دادند در تمرین‌شان نیز کوشاتر باشند و زیباییِ حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری را با دوستان و همسایگان‌شان به‌اشتراک بگذارند.

در این گزارش مجموعه‌ای از 21 تبریک از سوی تمرین‌کنندگان در مناطق روستایی در چین را ارائه می‌کنیم.

این تبریکات از مکان‌های زیر ارسال شده‌اند:

استان سیچوآن
استان جیلین
استان شاندونگ
چونگ‌چینگ
استان هبی
استان گانسو
استان هیلونگ‌جیانگ
پکن
استان لیائونینگ

تمرین‌کنندگان فالون دافا از مناطق روستایی چین سال نوی چینی را به استاد بزرگوار تبریک می‌گویند!