(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا از مکانهای زیر در منطقه نیویورک با ارسال پیام‌های تبریک‌شان سال نوی چینی را به استاد لی تبریک گفتند:

تبریک سال نو به استاد از سوی تمرین‌کنندگان در رسانه‌های صدای امید در نیویورک

تبریک سال نو به استاد از سوی تمرین‌کنندگان در سایت ساختمانی میدلتون کالج فی‌تیان

تبریک سال نو به استاد از سوی مادر و دختری تمرین‌کننده از چین که در نیویورک اقامت دارند

تبریک سال نو به استاد از سوی خانواده‌ای سه نفره در نیویورک

تبریک سال نو به استاد از سوی خانواده یک تمرین‌کننده در میدلتون اورنج‌ کانتی، نیویورک

تبریک سال نو به استاد از سوی تمرین‌کنندگان در فلاشینگ، نیویورک

تبریک سال نو به استاد از طرف خانواده یک تمرین‌کننده در بخش شمالی نیویورک

تبریک سال نو به استاد از طرف دو خواهر و مادر ۹۰ ساله تمرین‌کننده‌شان در نیویورک

تبریک سال نو به استاد از طرف خانواده یک تمرین‌کننده در میدلتونِ نیویورک

تبریک سال نو به استاد از طرف تمرین‌کنندگان در فلاشینگ، نیویورک

تبریک سال نو به استاد از طرف خانواده یک تمرین‌کننده در نیویورک

تبریک سال نو به استاد از طرف تمرین‌کنندگان در میدلتون نیویورک

تبریک سال نو به استاد از طرف تمرین‌کنندگان از چین که در نیویورک اقامت دارند

تبریک سال نو به استاد از طرف تمرین‌کننده‌ای در نیویورک

تبریک سال نو به استاد از طرف تمرین‌کننده‌ای در نیویورک

تبریک سال نو به استاد از طرف تمرین‌کنندگان در گروه پرچم در نیویورک

تبریک سال نو به استاد از طرف تمرین‌کنندگان در نیویورک

سایر ارسال‌کنندگان پیام‌های تبریک عبارتند از:

چهار تمرین‌کننده از برنامه موسیقی دانشکده میدلتون از کالج فی‌تیانمادر و دختر تمرین‌کننده از شهر دالیان استان لیائونینگ در چین در نیویورک اقامت دارندتمرین‌کننده‌ای در نیویورک که از ۲۲ سال پیش در دافا تزکیه کرده است