(Minghui.org) چندین تمرین‌کنندۀ فالون دافای مسن‌تر را می‌شناسم که در طول سال حقایق فالون دافا را به مردم می‌گویند. آنها ایمنی خود را به خطر می‌اندازند تا کمک کنند مردم خارق‌العاده بودن فالون دافا را درک کنند. بسیار تحت تأثیر کارهای آنها قرار می‌گیرم.

رانندۀ اتوبوس از عضویت ح.ک.چ خارج می‌شود

تمرین‌کننده‌ای به نام آلین بیش از 70 سال دارد. او هر روز سه کار را به‌خوبی انجام می‌دهد- مطالعۀ فا، فرستادن افکار درست و روشنگری حقیقت. از آنجا که هر روز برای صحبت با مردم دربارۀ فالون دافا بیرون می‌رود، بیشتر مردم او را می‌شناسند.

وقتی اخیراً سوار اتوبوس شد، راننده فوراً گفت که او تمرین‌کنندۀ فالون دافا است. خانم آلین لبخندی زد و به او گفت که فالون دافا عالی است. راننده گفت که تمام شب را مشغول خواندن بروشورهایی بوده است که بیرون در خانه‌اش قرار داده بود و اینکه مقالات آن بسیار خوب نوشته شده‌اند. او گفت که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) ]به‌خاطر اینکه فالون دافا را آزار و شکنجه می‌کند[ بسیار بد است. آلین به او تأکید کرد که از ح.ک.چ خارج شود. او موافقت کرد.

بانویی هر روز «فالون دافا خوب است» را تکرار می‌کند

آلین بانوی مسنی را در خیابان دید. آن خانم از او پرسید که آیا به‌خاطر می‌آورد که به او گفته بود «فالون دافا خوب است» را تکرار کند و به او کمک کرده بود که از ح.ک.چ خارج شود. آن خانم گفت که هر روز این عبارت را تکرار می‌کند. و اینکه عروسش تغییر کرده و اکنون با او بسیار خوب رفتار می‌کند. آلین از آن خانم خواست که به‌خاطر این برکت از استاد تشکر کند و به او گفت که قدرت فالون دافا عروسش را تغییر داده است.

بهبودی از پیچ‌خوردگی مچ پا

تمرین‌کنندگان مسن به نام‌های بو و کریس هر روز درخصوص حقایق فالون دافا با مردم صحبت می‌کنند. یک روز آنها دختری را در اتوبوس دیدند که مچ پایش پیچ خورده بود. آنها به آن دختر کمک کردند که از اتوبوس پیاده شود و به او توصیه کردند که عبارات «فالون دافا خوب است» و «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است» را تکرار کند. وقتی آن دختر عبارات را گفت، فوراً توانست بدون کمک بایستد.

او از تأثیر گفتن آن عبارات شگفت‌زده شد. تمرین‌کنندگان به او گفتند که فالون دافا قانون بودا است و توضیح دادند که چرا ح.ک.چ فالون دافا را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهد.

پس از شنیدن صحبت‌های تمرین‌کنندگان او قبول کرد که از ح.ک.چ خارج شود. پایش دیگر درد نمی‌کرد.

اقدام درست پسر

پس از اینکه تمرین‌کنندگان حقایق را برای مردم توضیح می‌دهند بسیاری از مردم شروع به حمایت از فالون دافا و مخالفت با آزار و شکنجه می‌کنند.

تمرین‌کنندۀ مسنی به نام دبی درنظر داشت که در جلسۀ محاکمۀ هم‌تمرین‌کننده‌ای شرکت کند و از آنجا افکار درست بفرستد. شوهرش نمی‌خواست او به جلسۀ محاکمه برود زیرا شنیده بود که تمرین‌کنندگانی که در جلسۀ دادرسی در منطقۀ تونگژو، پکن شرکت کردند بازداشت شده‌اند. او نگران بود که همسرش نیز بازداشت شود. او با پسرش تماس گرفت و از او خواست که مادرش را ترغیب کند که به جلسۀ محاکمه نرود.

پسر گفت: «مادر باید به دادگاه برود. اگر همه به دادگاه بروند، شیطان آنقدر لجام‌گسیخته نخواهد بود. اگر مادر آزار و شکنجه می‌شد، ما چه کار می‌کردیم؟»

پدر پاسخی نداشت و با پسرش موافقت کرد. وقتی دبی شکایت کیفری‌اش را علیه جیانگ زمین به ثبت رساند، همسر و پسرش از او حمایت کردند و آنها نیز شکایت کیفری را امضاء کردند.

در بیش از 20 سال گذشته، تمرین‌کنندگان دربارۀ فالون دافا با مردم صحبت کرده‌اند و درنتیجه تعداد بیشتر و بیشتری از مردم درخصوص آزار و شکنجه، ارزشمندی فالون دافا و مهربانی تمرین‌کنندگان آگاه شده‌اند. برخی از آنها حامی تمرین‌کنندگان شده‌اند و دیگر با آنها مخالفت نمی‌کنند. بعضی از اعضای خانوادۀ تمرین‌کنندگان نیز شروع به تمرین فالون دافا کرده‌اند.

ما باور داریم که مردم سراسر دنیا خارق‌العاده بودن دافا را خواهند دانست و در آیندۀ نزدیک عدالت درخصوص ح.ک.چ اجرا خواهد شد.