(Minghui.org) یکبار مقاله‌ای را در وب‌سایت مینگهویی خواندم که درباره شخصی بود که فریب تبلیغات رژیم چین را خورده و با پلیس تماس گرفته و گزارش یک تمرین‌کننده محلی را داده بود که با او درباره فالون دافا و آزار و شکنجه صحبت کرده بود. پس از خواندن این مقاله ترسیدم و به‌خاطر سپردم که هرگز نزدیک مکانی که در آن مقاله ذکر شده بود نروم.

روزی این تمرین‌کننده را که در مقاله به او اشاره شده بود، ملاقات کردم. پس از اینکه با یکدیگر گفتگو کردیم، متوجه شدم این مقاله فقط درباره رفتار وحشتناک و غیرمنطقی این شخص صحبت می‌کرد که گزارشش را داده بود ــ او حتی درخواست کرده بود که مأمور پلیس، اعضای خانواده این تمرین‌کننده را نیز که در آن زمان با او بودند، دستگیر کند.

اما آنچه را که این مقاله به آن اشاره نکرده، این بود که چگونه این تمرین‌کننده این وضعیت را با افکار درست قوی اداره کرده است. او حقیقت را برای مأموران پلیس روشن کرده و آنها بدون اینکه او را دستگیر کنند آن مکان را ترک کردند. این شخص که گزارش این تمرین‌کننده را داده بود نیز درک کرد و رفتار غیرمنطقی را کنار گذاشت.

در آن لحظه دریافتم که این مقاله نه‌تنها اهریمن را افشاء کرد بلکه شامل اصولی برای تزکیه‌ام است. در حالی که آن مقاله را می‌خواندم از خودم پرسیدم، آیا با اهریمن با افکار درست مواجه ‌شدم یا با افکار بشری‌ام؟

از آن به بعد، قادر بودم مقالات آزار و شکنجه را بدون ترس در مینگهویی بخوانم. فقط در مورد عاملان و آینده آنها نگران بودم. از خودم می‌پرسیدم چه کاری می‌توانستم برای نجات آنها در آن شرایط انجام دهم. تنها راه  مطالعه خوب فا، فرستادن افکار درست و یک مرید واقعی دافا شدن است.

امسال، تمرین‌کنندگان در منطقه ما فرستادن افکار درست را در نزدیکی زندان‌های محلی، بازداشتگاه‌ها و مراکز شستشوی مغزی، برای ازبین بردن عناصر اهریمنی در آن مکان‌ها شروع کردند. چند ماه بعد، بسیاری از تمرین‌کنندگان احساس کردند که فرستادن افکار درست نزدیک آن مناطق به پاک کردن میدان‌های بُعدهای‌شان نیز کمک می‌کند. در نتیجه، آنها بهتر فا را مطالعه می‌کنند، تمرین‌ها را انجام می‌دهند و حقیقت را روشن می‌کنند.

از طرف دیگر، اگر ما فقط افکار درست را با این تلاش بفرستیم که آن مکان‌ها تعطیل شوند، آن کارساز نخواهد بود، زیرا فقط ممکن است جلوه‌های سطحی این آزار و شکنجه را بدون دست زدن به عناصر اهریمنی در بُعدهای دیگر هدف قرار دهیم.

استاد بیان کردند:

«اگر هر مرید دافا بتواند بدرستی فکر کرده و عمل نماید همانطور که به امور می‌پردازد و بتواند تحت هر شرایطی به چیزها با افکار درست نگاه کند، هیچیک از شما هنگام رویارویی با آزار وشکنجه نخواهید ترسید. اگر حال شما اینگونه باشد، چه کسی جرأت آزار و شکنجه‌ شما را خواهد داشت! اگر فردی کاملاً در فا باشد هیچکسی نمی‌تواند به او آسیب برساند. آیا این داشتن توانایی حفاظت از خودتان نیست؟» (آموزش فا در سان فرانسیسکو 2005)

باید توجه خاصی داشته باشیم و افکارمان را درمورد وجود مکان‌های خطرناک، این آزار و شکنجه و ترس نامحسوسِ مربوط به آزار و شکنجه را تصدیق نکرده و ازبین ببریم. باید درک کنیم که چرا این آزار و شکنجه وجود دارد و چگونه باید در تزکیه‌مان با آن رودررو شویم.

هنگامی‌که دیگر این آزار و شکنجه یا زندان‌ها را در قلب‌مان تأیید نکنیم، آنگاه این زندان‌ها دیگر قادر نخواهند بود ما را محبوس کنند.