(Minghui.org) همان‌طور که در چین، مردم بیشتر و بیشتری درباره فالون دافا و ماهیت شیطانی حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) مطلع می‌شوند، آنها شروع به انجام کارهای درست در حمایت از دافا و محکوم کردن ح‌ک‌چ می‌کنند.

مأمور پلیس: «برو بیرون!»

یکی از اعضای خانواده یک تمرین‌کننده فالون دافا این ماجرا را بازگو کرد.

مردی با عجله به اداره پلیس رفت و گفت که می‌خواهد جرمی را گزارش دهد.

وقتی یک مأمور پلیس درباره آن جویا شد، آن مرد گفت: «می‌دانم که فلان شخص و فلان شخص، فالون دافا را تمرین می‌کنند.»

«بسیار خب.» آن مأمور پلیس فقط همین را گفت و هیچ کار دیگری نکرد.

آن مرد متعجب شد. از آنجایی‌که هنوز آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ، جزو سیاست ح‌ک‌چ است، او از آن مأمور پلیس انتظار داشت که اطلاعات بیشتری از او بخواهد تا بتواند برود و آنها را دستگیر کند.

مأمور پلیس وقتی دید که آن مرد هنوز آنجا ایستاده است، پرسید: «چرا هنوز اینجا هستی؟»

مرد پاسخ داد: «فقط همین؟»

مأمور پلیس با پرخاش گفت: «پس منتظر چه چیز دیگری هستی؟ از اینجا برو بیرون!»

آن مرد آنجا را ترک کرد.

مأمور پلیس: «مدت‌ها قبل از ح‌ک‌چ بیرون آمدم!»

یک تمرین‌کننده فالون دافا از مردی در خیابان پرسید: «آیا شما مأمور پلیس هستید؟»

آن مرد با احتیاط پاسخ داد: «بله، چه می‌خواهی؟»

«فقط می‌خواهم بگویم: خواهش می‌کنم تمرین‌کنندگان فالون دافا را آزار و شکنجه نکنید. آنها افراد خوبی هستند.»

مأمور پلیس خیالش راحت شد و گفت: «می‌دانم. هرگز آنها را آزار و شکنجه نکرده‌ام. مأموران پلیس دیگر این کار را کرده‌اند، اما من نه.»

«آیا از ح‌ک‌چ خارج شده‌اید؟»

مدت‌ها قبل خارج شدم! یکی از بستگانم فالون دافا را تمرین می‌کند. می‌دانم که دافا خوب است!»

مردی در خیابان: «ح‌ک‌چ کاملاً فاسد است!»

یک تمرین‌کننده فالون دافا به مردی در خیابان، بسته‌ای حاوی مطالبی درباره فالون دافا و آزار و شکنجه داد.

او با نگاهی به بروشورها گفت: «واقعاً دوست دارم این چیزها را بخوانم. تمرین‌کنندگان فالون دافا حقیقت را می‌گویند!» سپس او شروع کرد کارهای بدی که ح‌ک‌چ مرتکب شده است را برشمارد.

در آخر، او گفت: «ح‌ک‌چ کاملاً فاسد است! آن می‌بایست تا حالا فرو می‌پاشید. از کمیته مرکزی گرفته تا مقامات محلی، حتی یک نفر از آنها خوب یا صادق نیست.»

او آدرس محل کارش را به آن تمرین‌کننده داد و از او خواست که هر زمان چیز جدیدی منتشر شد، یک کپی برایش بفرستد.