(Minghui.org) در ژاپن، پانزدهم اوت مصادف با «یادبود روز پایان جنگ» است. این مناسبت بزرگ به ژاپنی‌ها فرصتی می‌دهد تا دربارۀ معنای صلح و آزادی تأمل کنند. تمرین‌کنندگان فالون گونگ رویدادی را برگزار کردند تا از عموم مردم برای توقف این آزار و شکنجۀ 20 ساله کمک بگیرند.

تمرین‌کنندگان از توکیو به جمع‌آوری امضاء برای دادخواستی پرداختند که از شکایت علیه رئیس سابق حزب کمونیست چین، جیانگ زمین حمایت می‌کند. جیانگ شخصاً آزار و شکنجه را آغاز و هدایت کرد.

مردم در حمایت از مقاومت مسالمت‌آمیز تمرین‌کنندگان علیه آزار و شکنجه، این دادخواست را امضاء می‌کنند.

تمرین‌کنندگان به توزیع فلایر، نصب پوستهای نمایش اطلاعات و صحبت با رهگذران دربارۀ آزار و شکنجه پرداختند. مردم از شنیدن دربارۀ برداشت اجباری اعضای بدن با مجوز دولت، شوکه شدند و تعدادی نیز دادخواست محکومیت آزار و شکنجه را امضاء کردند. تمرین‌کنندگان حدود 2هزار امضاء جمع‌آوری کردند.

سیاستمداران و عموم مردم ژاپن به آزار و شکنجه این روش تزکیه باستانی معنوی در چین توجه فزاینده‌ای نشان دادند. یکی از قانونگذاران از توکوورزاوا گفت: «این قتل است. باورناپذیر است که حزب کمونیست چین مردم خود را بخاطر اندام‌های بدنشان می‌کشد. به‌عنوان یک کشور دموکراتیک، ژاپن باید فعالانه از مردم حمایت و این جنایت را متوقف کند.»

مردم اطلاعات مربوط به فالون گونگ و آزار و شکنجه آن در چین را می‌خوانند.

شخصی گفت: «تمام دنیا از طرح شکایت علیه جیانگ زمین پشتیبانی می‌کند. آزار و شکنجه و برداشت اجباری اعضای بدن که با هدایت او آغاز شد، فراتر از تصور مردم ژاپن است.»

رهگذری که این دادخواست را امضاء کرد، گفت: «من دربارۀ جنایاتی که جیانگ مرتکب شده مطلع شدم. برداشت اجباری اعضای بدن و شکنجه جسمی تمرین‌کنندگان زن فالون گونگ شوکه‌کننده است. همچنین ادامۀ این آزار و شکنجه به مدت 20 سال باورناپذیر است، بنابراین دادخواست را امضاء کردم.»

براساس آمار ناقص، از تاریخ 19ژوئیه2019 ، حدود 3.2 میلیون نفر از 35 کشور، دادخواست ارسالی به دادستانی عالی و دادگاه عالی چین را امضاء كرده‌اند و از طرح شکایت تمرین‌کنندگان فالون گونگ علیه جیانگ زمین حمایت کرده‌اند.