پنجشنبه، دهم ژوئن 1999، برای بیشتر ما، مانند هر روز دیگری است. اما ده سال پیش در چنین روزی، رژیم کمونیستی چین یک سازمان پلیس مخفی به سبک گشتاپو ایجاد کرد که مأموریتش نابود کردن فالون گونگ با هر وسیلۀ لازم بود.

جیانگ زمین رئیس جمهور وقت چین با دراختیار داشتن ابزار شکنجه و منابع پرجمعیت‌ترین کشور جهان، فکر کرد که می‌تواند فالون گونگ را در عرض سه ماه نابود کند. اما همانطور که تاریخ نشان داد، بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ نه تنها توانستند که خشونت این آزار و شکنجه را تحمل کنند، بلکه با افشای آزار و شکنجۀ اعمال شده از سوی دولت چین در سراسر جهان، ورق را علیه حکومت چین برگرداندند. این ماجرای آنها است.

بخش 1: یک دهه شجاعت- تجمعی که چین را تغییر داد

بخش 2: یک دهه شجاعت – روح یک ملت

بخش 4: یک دهه شجاعت: برداشت مرگبار اعضای بدن در چین