فالون دافا، فالون گونگ - سایت مینگهویی www.minghui.org چاپ

اهمیت تقویت افکار درست برای تبلیغات شن یون

9 ژانویه 2024 |   تمرین‌کننده فالون دافا در انگلستان

(Minghui.org) ازآنجاکه تمرین‌کنندگان فالون دافا در بسیاری از کشورها، درحال‌حاضر مشغول تبلیغ شن یون هستند، استفاده از روش‌های بازاریابی حرفه‌ای برای تبلیغات اصلی، نقش عمده‌ای در فروش بلیت داشته است.

اما متوجه پدیده‌ای شده‌ام: تمرکز برخی از تمرین‌کنندگان روی پروژه‌های دیگر است و کمتر به شن یون توجه می‌کنند. به نظر می‌رسد این ذهنیتی را منعکس می‌کند مبنی بر اینکه حمایت از ترویج شن یون برای تمرین‌کنندگان مهم نیست.

به نظر من باید به این موضوع توجه کنیم. درک من این است که بدون توجه به اینکه از چه نوع روش‌های تبلیغ حرفه‌ای استفاده می‌کنیم، نیاز داریم که تک‌تک مریدان دافا با افکار درست خود، از این تبلیغات حمایت کنند.

استاد لی، بنیانگذار فالون دافا، بیان کردند:

«چه عواملی سطح چشم سوم فرد را تعیین می‌کند؟ این‌طور نیست که وقتی چشم سومتان باز شد، بتوانید همه‌چیز را ببینید. بلکه به این بستگی دارد که این چشم در چه سطحی قرار دارد. پس، چه‌چیزی تعیین‌کننده سطح است؟ سه عامل وجود دارد. عامل اول، چیزی است که آن را "جوهر چی" می‌نامیم. این جوهر چی تشکیل‌دهنده میدانی است که از درون تا بیرون چشم سوم فرد وجود دارد و برای اینکه چشم سوم ببیند به آن نیاز است. عملکرد آن شبیه صفحه تلویزیون است: اگر تلویزیون فسفر نداشته باشد بعد از اینکه روشن شود، فقط مثل لامپ است. فقط روشنایی دارد، اما تصویری وجود ندارد. به‌خاطر فسفر است که تصاویر نمایش داده می‌شود.» (سخنرانی دوم، جوآن فالون)

به این درک رسیدم که همانطور که جوهر چی درخصوص سطح چشم آسمانی فرد ضروری است، افکار درست مریدان دافا نیز در موفقیت تبلیغات شن یون ضروری است.

فکر می‌کنم مریدان دافا همه می‌دانند که شن یون قدرتمندترین پروژه برای نجات مردم است. از دیدگاه مردم عادی، اتخاذ روش‌های بازاریابی حرفه‌ای ضروری است. از منظر تزکیه، وقتی شن یون مردم را نجات می‌دهد، قطعاً مداخله نیروهای کهن وجود خواهد داشت. اما افکار درست مریدان دافا سلاح‌های قدرتمندی هستند و استاد به ما آموخته‌اند که چگونه از آن‌ها برای ازبین بردن نیروهای کهن استفاده کنیم. اگر درخصوص رابطه بین روش‌های بازاریابی حرفه‌ای و فرستادن افکار درست توسط مریدان دافا روشن باشیم، به ضرر دومی روی اولی تمرکز نخواهیم کرد.

صرف‌نظر از روش‌های تبلیغ حرفه‌ای که برای هر منطقه محلی مناسب است، باید بر تقویت افکار درست خود نیز تمرکز داشته باشیم. این نه‌تنها برای تمرین‌کنندگانی که مستقیماً شن یون را تبلیغ می‌کنند، بلکه برای تمرین‌کنندگانی که غیرمستقیم درگیر آن هستند نیز بسیار مهم است. وقتی افکار درست ما قوی‌تر می‌شوند، میدان انرژی نیز قوی‌تر می‌شود. با افکار درست فرستاده‌شده توسط همه مریدان دافا، میدان عظیم انرژی همچنین به روش‌های حرفه‌ای تبلیغ ما کمک می‌کند تا بیشترین تأثیر را داشته باشند.

ازآنجاکه وضعیت در هر منطقه متفاوت است، تعداد تمرین‌کنندگانی که در تبلیغ شن یون شرکت می‌کنند نیز متفاوت است. اما هر تمرین‌کننده‌ای باید به داشتن افکار درست برای شن یون توجه کند. معتقدم که موفقیت تبلیغات شن یون همچنین وضعیت تزکیه تمرین‌کنندگان محلی را ارزیابی می‌کند. عوامل کلیدی موفقیت شن یون به میزان توجه مریدان دافا به شن یون، میزان قوی بودن میدان افکار درست و همچنین استفاده از مؤثرترین روش بازاریابی برای منطقه مربوط می‌شود.

مطالب بالا بخشی از درک من است. اگر چیزی نامناسب است، لطفاً به آن اشاره کنید.

یادداشت سردبیر: این مقاله فقط بیانگر درک فعلی نویسنده در تزکیه است که با تمرین‌کنندگان به اشتراک گذاشته شده است تا بتوانیم «مطالعه و تزکیه خود را با یکدیگر مقایسه کنیم.» («تزکیه راسخ»، هنگ یین)