9 اوت 2000

(Minghui.org) درحال حاضر، اگرچه نیروهای شریر به آزار و شکنجۀ مریدان دافا در دنیای بشری ادامه می‌دهند، آنها بنیان و تکیه‌گاه مادی را که از قبل در بُعدهای دیگر داشتند، ازدست داده‌اند. این دقیقاً مانند مطلبی است که معلم در به‌سوی کمال توضیح داده‌اند: «آنهایی که به دافا آسیب می‌رسانند شمار کمی از نیروهای شیطانی هستند. تمام کاری که آنها انجام می‌دهند این است که از آن موجودات شیطانی که آنها نیز فکر می‌کنند باید از بین برده شوند، استفاده می‌کنند. بوداها، دائوها و خدایان بی‌اندازه و بی‌شمار در کیهان و موجوداتی که حتی در بدن‌های کیهانی بزرگ‌تری هستند، همگی درحال مشاهدۀ هر چیزی روی این ذره غبار ناچیز در کیهان هستند. دافا درحال حاضر همه چیز در کیهان را به کمال رسانده است. تقوای عظیم، پرشکوه و جاودانه است.»

تحت چنین تغییرات کیهانی و در این لحظۀ تاریخی که «موجودات شیطانی و اهریمنی به‌زودی از‌بین برده می‌شوند»، اینکه فرد بتواند فراسوی حد و مرز تزکیۀ شخصی برود، اینکه فرد بتواند حقیقتاً دیدگاه فا را بپذیرد، و اینکه فرد بتواند بالاترین اولویت را به اعتباربخشی به دافا و آگاه کردن مردم نسبت به حقیقت فالون گونگ بداند و درنتیجه وظایف تاریخی خود در روند اشاعه و حفاظت از فا را به‌انجام برساند، برای هر تمرین‌کننده‌ در چین و خارج از چین از بالاترین اهمیت برخوردار شده است. مریدان دافای بسیار زیادی درحالی‌که از ژوئیۀ گذشته آزمون‌های تخریب‌کننده‌ای را تجربه کرده‌اند، قادر بوده‌اند که در شرایط بسیار مشکل بر باورشان پابرجا بمانند و با شهامت برای اعتباربخشی به دافا و حفاظت از دافا قدم پیش گذارند. آنها با قدرت و نیرویی که توسط دافا اعطا شده سختی‌های عظیمی را تحمل کرده‌اند که برای مردم عادی تحمل‌ناپذیر است و درنتیجه تقوای عظیم و جاودانۀ خود را برای آینده بنیان نهاده‌اند. درحال حاضر، هیچ مشکلی در قدم پیش گذاشتن برای اعتباربخشی به دافا وجود ندارد. در درکی بسیار گسترده، محافظت ما از فا و اشاعۀ فا عملی از روی نوع‌دوستی و نیک‌خواهی نسبت به تمام موجودات ذی‌شعور است.

برای اینکه تغییرات کیهانی در سطح دنیای بشری آشکار شود، لازم است که مریدان دافا برای اعتباربخشی به دافا قدم پیش گذارند. آن چند نفری که فالون گونگ را سرکوب می‌کنند بیشتر از همه از افشای حقیقت می‌ترسند چراکه وجود آنها بر دروغ‎های شریرانۀ بی‌شماری پایه‌گذاری شده است. نیروهای شریر بیشتر از همه از قدرت حقیقت می‌ترسند زیرا کنترل آنها برپایۀ فرومایگی کورکورانۀ افراد متملق است. در این لحظه درست پیش از آشکار شدن حقیقت، لازم است که خرد تزکیه شدۀ خود در دافا را به‌طور کامل به‌کار بریم تا به افراد بیشتری بگوییم که فالون گونگ چیست و این امکان را به افراد بیشتری بدهیم که متوجه شوند تزکیه در این فای راستین ما را در اخلاقیات، سلامت ذهن و بدن و قدرت معنوی تعالی می‌بخشد تا در مواجهه با سختی‌ها و مشکلات با مردم با نیک‌خواهی عظیم رفتار کنیم. ما نیاز داریم مریدان دافای بیشتری با ذکاوت و انعطاف‌پذیری راه‌های مختلفی را برای کمک به کل جامعه در درک آزار و شکنجۀ وحشیانۀ فالون گونگ اتخاذ کنند و به افراد، سازمان‌ها و دولت‌های بیشتری این امکان را بدهند که درک کنند که این نوع خودخواهی مفرط و سرکوب بی‌شرمانه برای تمام نوع بشر نابودکننده است. باید به مردم بیشتری این امکان را بدهیم که درک کنند که ازخودگذشتگی و بی‌پروایی مریدان دافا برای حفاظت از حقیقت کیهان است. ما از قدرت دافا به‌خودی خود استفاده خواهیم کرد تا قلب تمام موجودات ذی‌شعور را تحت‌تأثیر قرار دهیم و آنها را نجات دهیم.

مردم از قبل بنیان خوبی برای آینده خودشان بنا نهاده‌اند: وقتی آنها با مریدان دافا برای آزار و شکنجه‌ای که تحمل کرده‌اند همدردی می‌کنند، وقتی آنها قدرت و هدایت شجاعانه‌ای که مریدان دافا به‌خاطر حقیقت نشان داده‌اند را تحسین کرده و به آن احترام می‌گذارند، وقتی آنها دافا و مریدان دافا را حمایت می‌کنند، وقتی آنها درک درست‌تری از دافا به‌دست می‌آورند، وقتی آنها شروع به تزکیۀ خودشان می‌کنند، و وقتی آنها به سایر مردم کمک می‌کنند تا فا را کسب کنند یا پس از درک شایستگی آن به فا متصل می‌شوند. از دیدگاه مریدان دافا، آن دقیقاً چیزی است که باید در اعتباربخشی به دافا کسب شود.

ما همراه با تمام مردم درست و خوش‌قلب جهان، قدرت عظیمی که مریدان دافای در حبس تحت آزار و شکنجۀ شیطان نشان داده‌اند را تحسین می‌کنیم. بدین‌وسیله بالاترین احترام خود را به تمام آن موجودات عالی می‌گذاریم که شهامت قدم پیش گذاشتن برای اعتباربخشی به دافا را داشته‌اند. بااین‌حال، این برداشتی نادرست است که هدف از قدم پیش گذاشتن به زندان افتادن است، و درک این موضوع مشکل نیست. زندان‌ها مکان‌های شیطان هستند که نیروهای شریر از آن مکان‌ها برای سرکوب دافا و کارشکنی در تزکیۀ مریدان دافا استفاده می‌کنند. ماشین‌های پلیس قایق‌های قانون نیستند، زندان‌ها معبد نیستند، اردوگاه‌های کار محیطی برای تزکیه نیستند، چه رسد به اینکه این مکان‌ها شکل‌های لازمی باشند که مریدان دافا برای پیشرفت بر آنها تکیه کنند. ما باید تمام ابزارها را برای اعتباربخشی به دافا بکار گیریم و رفتن به میدان تیان‌آن‌من برای دادخواهی تنها یکی از روش‌های مختلف مؤثر است. هنوز باید برای آزادی تمرین‌کنندگان بی‌گناه بازداشت شده درخواست بدهیم و حقیقت فالون گونگ را برای تمام دولت‌ها، سازمان‌ها و عموم مردم روشن کنیم. اگرچه ممکن است جانمان را به‌خطر بیندازیم و با زندان مواجه شویم، اما هراسی نداریم. درحال حاضر، هدف از قدم پیش گذاشتن این است که به دافا اعتبار بخشیم و حقایق فالون گونگ را برای مردم بیشتری روشن کنیم.