افول دوران سرخ

(به سبک شعر آوازین سی)

دوران سرخ افول می‌کند همان‌طور که مقدر شده
زمان آن اکنون سپری شده است
علائم زوال، بسیار قابل رؤیت می‌کند
شرارت حزب شرور را
اعمال بی‌شرمانه هستند، برای قدرت انجام شده‌اند
صاحب‌منصبان آزمند ناز خطر می‌کشند
ذهن‌ها عاری از افکار خوب
سلطه‌جویی بیشتر
فقط رنجش و دلخوری بیشتری به‌بار می‌آورد
چه کسی هنوز می‌خواهد آزار و شکنجه کند؟
روز مکافات نزدیک می‌شود

لی هنگجی
۱۹ اکتبر، ۲۰۰۵