اطلاعات نویسنده: ریزآرایه هسته‌ای، مرکز ایمونولوژی، دانشگاه مرکز پزشکی جنوب غربی تگزاس، دالاس، تگزاس، ایالات متحده آمریکا

خلاصه مطلب:

تاریخچه و اهداف: شباهت زیاد بین ژنوم انسان و سایر گونه‌ها ما را برآن داشت که به جستجوی ژن‌هایی بپردازیم که به‌وسیلۀ عناصری تنظیم می‌شوند که فقط منحصر به نوع انسان هستند مانند تعاملِ ذهن و بدن. فناوری ریزآرایهDNAامکان استفاده از تجزیه و تحلیل هزاران ژن را به‌طور همزمان فراهم می‌آورد و پتانسیلِ تعیین سلامتِ تغییرات فنوتیپی در بیان ژن را نیز دارد.هدف از این مطالعه تعیین پروفایل ژنومی و عملکرد نوتروفیل‌ها در تمرین‌کنندگان فالون گونگ(تمرین چی‌گونگ باستانی چینی) درمقایسه با افراد سالم به‌عنوان گروه شاهد بود.افراد مورد نظر و طرح:

شش تمرین‌کننده آسیاییفالون گونگو شش فرد سالم آسیایی به‌عنوان گروه شاهد برای این مطالعه انتخاب شدند.تمرین‌کنندگان حداقل 1 سال (محدوده 1-5 سال) این روش را تمرین کرده بودند. تمرین این روش تزکیه شامل مطالعه روزانه کتاب‌هایفالون گونگو انجام تمرینات به‌طور روزانه است که بین 1 تا 2 ساعت طول می‌کشد.افراد گروه شاهد هیچ نوع تمرین مربوط به ذهن و بدن مانند چی‌گونگ، یوگا، تای چی یا نظایر آن را انجام نداده و حداقل به مدت 1 سال هیچ برنامه ورزشی معمولی را نیز دنبال نکرده بودند.نوتروفیل‌ها از خون تازه این افراد جدا شدند و با استفاده از فناوری ریزآرایه و روش حفاظتRNase (RPA)، و بیان ژن و همچنین عملکرد فاگوسیتوز (بیگانه‌خواری) و آپوپتوزیز (مرگ سلولی) مورد سنجش قرار گرفتند.

نتایج:

تغییرات در بیان ژن تمرین‌کننده‌هایفالون گونگ‌در مقابل افراد سالم طبیعی با افزایش ایمنی، مهار متابولیسم سلولی و تغییرژن‌های برنامه‌ریزی مرگ سلولی در جهت بهبود سریع التهاب، مشخص شد.با روش سنجش ایمونوسوربنت وابسته به آنزیم مشخص شد که طول عمر نوتروفیل‌های عادی، طولانی شد در حالی که مرگ سلولی نوتروفیل التهابی در تمرین‌کننده‌هایفالون گونگ سریعاً اتفاق افتاد. در ارتباط با افزایش ایمنینشان داده شده توسط داده‌های ریزآرایه، در تمرین‌کننده‌های چی‌گونگ نوتروفیل بیگانه‌خوار به‌طور قابل توجهی افزایش یافته بود. برخی از ژن‌های تغییر یافته که به‌وسیلۀ میکروآرایه‌ها مشاهده شده، توسط RPA تأیید شدند.

نتیجه:
تمرین چی‌گونگ احتمالاً در سطح نسخه‌برداری ممکن است، ایمنی، میزان سوخت و ساز و مرگ سلولی را تنظیم کند.مطالعه مقدماتی ما اولین سندی را ارائه می‌دهد که تمرین چی‌گونگ ممکن است تنظیم نسخه‌برداری در سطح ژنومی را اِعمال کند.روش‌های جدیدی برای مطالعه و بررسی نحوۀ تنظیم ژن‌ها توسط عناصر منحصر به نوع انسان مانند آگاهی، شناخت و معنویت مورد نیاز است.