(Minghui.org) در این گزارش، تمرین‌کنندگان فالون دافا از شمال شرق چین با احترام سال نو را به استاد بزرگ محترم تبریک می‌گویند. تعدادی از تبریک‌های آنان در اینجا فهرست شده است:

تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهرها و شهرستان‌های زیر در استان هیلونگ‌جیانگ با احترام سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

جیاموسی، چنگ‌فنگ‌جوانگ، شهر داچینگ؛ شهر نیهی، چیچی‌هار؛ ناحیه جین‌هوآ، شهر چیچی‌هار؛ شهرستان کشان؛ روستای یین‌لانگ، داچینگ؛ تانگ‌یوان؛ بواچوان‌لینگ؛ شهر چی‌تایهه (شهرک هونگ‌وی، ناحیه تائوشان)؛ ناحیه لونگشا، ناحیه فولارجی، شهر چیچی‌هار؛ هگانگ؛ شهرستان بولی؛ شهرستان دونگ‌نینگ، شهر مودان‌جیانگ؛ منطقه مزروعی لیان‌جیانگکو؛ ناحیه شیانگ‌فانگ، شهر هاربین؛ شهرستان گوچنگ، شهر مودان‌جیانگ؛ وی‌هی، شهرستان بین، ناحیه تیه‌فنگ، چیچی‌هار؛ نان‌گانگ، جیاموسی؛ منطقه لونگ‌گانگ در داچینگ؛ شهر یی‌چون.

تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهرها و شهرستان‌های زیر در استان جیلین با احترام سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

شهر چانگچون؛ شهر تائونان، بای‌چنگ؛ شهر سونگ‌یوان؛ شهر بای‌شان؛ ناحیه لویوان، شهر چانگچون؛ جاده وی‌شینگ، شهر چانگچون؛ شهر جیلین؛ یانبیان؛ شهر جیائوهی؛ لیائویوان، شهر یانجی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهرها و شهرستان‌های زیر در استان لیائونینگ با احترام سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

شهر فوشون؛ چائویانگ؛ شهر دان‌دونگ؛ شهر دالیان؛ شیونگ‌یو‌چنگ، یینگ‌کو؛ شن‌یانگ؛ بایهی شان‌جوانگ، دالیان؛ شهرستان چینگ‌یوان؛ شهر هایچنگ، شهر آنشان؛ شهر شین‌بین؛ شهرستان چائوهیکو، شهر بنشی؛ شهرستان یی، شهر جین‌ژو؛ شهرستان جیان‌پینگ، شهر چائویانگ؛ شهر تیه‌لینگ؛ شهر هولودائو؛ شهر داشی‌چیائو، شهر یینگ‌کو؛ شهر گای‌ژو؛ شهر پان‌جین، شهرستان ماچانگ، شهر چائویانگ.