(Minghui.org) در این گزارش، گزیده‌ای از ۲۹ پیام تبریک ارسالی از طرف تمرین‌کنندگان فالون دافا را ارائه می‌کنیم که در حومه شهر زندگی می‌کنند. این مناطق عبارتند از:

  • چن‌جو، لیانگ، استان هونان
  • شهرستان پینگ‌شان، وان‌چوآن، دینگ‌شینگ از استان هبئی
  • لیانگ، لیاجو، شهرستان شِن، ویهای، روشان، شهرستان گوآن، لیائوچِنگ، گائومی، آنچیو، یان‌تای در استان شاندونگ
  • هولینگول در مغولستان داخلی
  • شهرستان هوآچوآن، شوآنگ‌چن در استان هیلونگ‌جیانگ
  • لینگهای، شهرستان جیان‌پینگ، جینجو، استان لیائونینگ
  • شِن‌چیو، شیانگ‌چِنگ، استان هنان
  • شهرستان پینگ‌دینگ، استان شانگزی