(Minghui.org) از اواخر ماه سپتامبر، ۱۰۶۶۵ سکنه شهر ژانگ‌جیاکوآ و شهرستان‌های همجوار آن دادخواست به محاکمه کشاندن جیانگ زمین را امضاء کرده‌اند. جیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیست چین، آزار و شکنجه وحشیانه فالون گونگ را شخصاً راه اندازی و هدایت کرد. این روش معنوی سنتی مبتنی بر حقیقت- نیکخواهی- بردباری است.

دادخواست‌های جمع آوری شده در ژانگجیاکوا به‌منظور به محاکمه کشاندن جیانگ زمین دیکتاتور سابق چین

دادخواست‌های جمع آوری شده در ژانگجیاکوا به‌منظور به محاکمه کشاندن جیانگ زمین دیکتاتور سابق چین

در ادامه نظرات افراد امضاء‌کننده ارائه می‌شود:

کشاورز ۶۰ ساله‌ای گفت: «جیانگ زمین در واقع انسان بدی است. او به ما مردم چین صدمه رسانده است. هرچند شکایت علیه او باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد.» او این دادخواست را امضاء و اثر انگشت خود را بر آن قرار داد.

مردی میانسال گفت: «جیانگ زمین واقعا ًبد است. او دستور برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ را صادر کرد. او باید به محاکمه کشانده شود.»

مردی ۵۰ ساله نه تنها دادخواست را امضاء کرد بلکه داوطلب شد تا تمرین‌کنندگان فالون گونگ را برای جمع آوری امضاء به نزد هر خانواده در روستا ببرد. او گفت: «جیانگ زمین باعث آسیب بسیاری به ما شده است من شما را نزد خانواده‌های این روستا راهنمایی می‌کنم و همۀ آنها این دادخواست را امضاء خواهند کرد.»

کشاورز دیگری ضمن امضای دادخواست گفت: «حقه خودسوزی میدان تیان‌آن‌من صحنه‌سازی بود. آیا شما مایلید خودتان را به آتش بکشید؟ این صحنه سازی برای بدنام کردن‌ تمرین‌کنندگان فالون گونگ ترتیب داده شد.»

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/17/159582.html