(Minghui.org) آزار و اذیت وحشیانه در چین علیه فالون دافا ادامه دارد. یک تمرین‌کننده فالون دافا در منطقه من در سال ۲۰۱۲، دقیقاً براثر آزار و اذیت درگذشت. هنگامی که همسر و دخترش برای عدالت از دادگاه درخواست تجدیدنظر کردند، آنها را به یک اردوگاه کار اجباری فرستادند. تمرین‌کنندگان از شهروندان محلی خواستند که برای آزادی بی‌قیدوشرط این زن و دخترش دادخواستی را امضاء کنند.

«می‌خواهم درباره عدالت صحبت کنم و حتی نمی‌ترسم که زندگی‌ام را از دست بدهم»

به نزد بیش از ۲۰ خانواده رفتم و اکثر آنها دادخواست را امضاء کردند. برخی ابراز همدردی کردند اما می‌ترسیدند که خودشان مورد آزار و اذیت قرار گیرند. آنها گفتند که نمی‌خواهند دادخواست را امضا کنند، اما برای کمک به ما پول اهدا کردند.

من تحت تأثیر مهربانی آنها قرار گرفتم و گفتم: «ترس شما را درک می‌کنم. حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) بسیار فاسد است. به‌خاطر ترس از دستگیرشدن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، فرستاده‌شدن به اردوگاه کار اجباری یا محکوم‌شدن، هیچ کسی جرئت ندارد برای عدالت به‌پا خیزد.

به خانه آقای لی رفتم، و هدف از ملاقات با آنها را توضیح دادم. همسرش که به‌وضوح دچار ترس شده بود گفت که نمی‌توانند کمکی بکنند، به‌خاطر اینکه انجام آن بسیار خطرناک است. آقای لی حرف او را قطع کرد و گفت که این دادخواست را امضاء می‌کند.

همسرش فریاد زد: «آیا عقل خودت را از دست دادی؟ با استفاده از نام واقعی‌ات دادخواست را امضاء می‌کنی. هیچ جایی برای پنهان‌شدن نیست. مقامات حتی می‌توانند زمینی را که سند آن را داری مصادره کنند

آقای لی مصمم و استوار باقی ماند و گفت: «من نمی‌ترسم. می‌خواهم برای عدالت صحبت کنم و نمی‌ترسم حتی اگر به قیمت زندگی‌ام باشد

در روند کار درخصوص این دادخواست، واقعاً شاهد سرشت مهربان مردم بودم.

«شما صددرصد افراد خوبی هستید»

برای دادخواهی علیه جیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیست چین که آزار و اذیت را به‌ راه انداخت و آن را رهبری کرد، پرونده‌ای را ثبت کردم و بازداشت شدم.

درحالی‌که می‌خواستند مرا بازداشت کنند، همسایگانم بیرون آمدند و از افسران خواستند که رهایم کنند و گفتند: «او فرد خوبی است. چرا او را بازداشت می‌کنید؟»

آنها وسیله نقلیه پلیس را تعقیب کردند و زمانی که وارد اداره پلیس شدند، رئیس‌پلیس به آنها گفت به خانه‌ برگردند و اینکه من ۱۵ روز بعد آزاد می‌شوم.

رئیس‌پلیس به من گفت: «همسایگانت باید واقعاً شما را دوست داشته باشند و به شما احترام بگذارند

به رئیس‌پلیس گفتم که تمرین‌کنندگان فالون دافا افراد خوبی هستند و کسانی که ما را می‌شناسند بهترین شاهد درخصوص این موضوع هستند.

او گفت که در طول این سال‌ها با تمرین‌کنندگان در ارتباط بود و اعتراف کرد: «درست است، شما صددرصد افراد خوب و شایسته‌ای هستید