(Minghui.org) متوجه شده‌ام که برخی از تمرین‌کنندگان فالون دافا نمی‌توانند بر آزمون‌ها و رنج و محنت‌های‌شان غلبه کنند یا کاستی‌ها و وابستگی‌های‌شان را از بین ببرند و این مسئله نجات موجودات ذی‌شعورشان را مشکل می‌سازد.

این موضوع همچنین دلیل بنیادین آن است که چرا این تمرین‌کنندگان در شکایت از جیانگ زمین، رهبر پیشین حزب کمونیست چین، به‌خاطر شروع آزار و شکنجه فالون دافا مورد مداخله قرار می‌گیرند.

اغلب می‌توانم بُعدهای دیگر تمرین‌کنندگانی را ببینم که در تزکیه جدی نیستند. در ذهن‌شان اغلب افکار و ذهنیت‌های بد، کارما و مداخله بیرونی وجود دارد. یاوران تاریک، داخل سه‌قلمرو یا بدن‌های کیهانی متناظرِ این تمرین‌کنندگان می‌شوند تا آنها را تحت آزار و شکنجه قرار ‌دهند، مانع از این شوند که آنها با سایر هم‌تمرین‌کنندگان ارتباط برقرار کنند، با اصلاح فای استاد مداخله ‌کنند و گاهی حتی به زندگی‌شان خاتمه ‌دهند.

برای کمک به چنین تمرین‌کنندگانی افکار درست فرستاده‌ام. اما همچنان‌که نیروهای کهن را از بین می‌بُردم، یاوران تاریک بیشتری از طریق یک لوله متصل به بُعدهای تمرین‌کنندگان، به وارد شدن ادامه می‌دادند. یک کارخانه یاوران شیطانی را دیدم که پر از  عوامل نیروهای کهن بود. وقتی تمرین‌کننده‌ای وابستگی‌های بسیاری دارد، یاوران تاریک را به درون بُعدهایش دعوت می‌کند. پس از اینکه آنها روی‌هم انباشته می‌شدند، تمرین‌کنندگان نمی‌توانستند آنها را از بین ببرند و بازداشت یا بیمار می‌شدند یا می‌مُردند.

فرستادن افکار درست نمی‌توانست یاوران تاریک را به‌طور کامل از بین ببرد، زیرا ریشه این مشکلات ذهنیت بشری تمرین‌کنندگان  بود. عوامل نیروهای کهن در عرض یک ساعت دوباره ازطریق لوله وارد می‌شدند و فضا را پر می‌کردند.

به عبارت ساده، دلیل این مشکل عدم توانایی تمرین‌کنند‌گان در تزکیه خودشان مطابق با فا است. راه حل اساسی این است که با مطالعه فا، نگاه به درون و از بین بردن وابستگی‌ها در تزکیه‌مان رشد کنیم.

وقتی فردی از مسیری که استاد نظم و ترتیب داده‌اند منحرف شود، غلبه بر نظم و ترتیبی که نیروهای کهن برایش تدارک دیده‌اند، مشکل خواهد شد که می‌تواند آن تمرین‌کننده را در موقعیت خطرناکی قرار دهد. در این حالت مطالعه خوب فا و توجه به ازبین بردن وابستگی‌ها  اهمیت بسزایی دارد!

برخی از تمرین‌کنندگان متوجه نیستند که تزکیه چقدر جدی است. ما از ظاهر یک تمرین‌کننده به‌سختی می‌توانیم بگوییم که آیا  او کوشا است یا نه، زیرا تفاوت در این بُعد مبهم است، اما در بُعدهای دیگر تفاوت به‌وضوح دیده می‌شود.

اخیراً متوجه شده‌ام که بعضی از تمرین‌کنندگان به‌سرعت در حال دویدن به سمت خط پایان در سایر بُعدها هستند. آنها نهایت سرعت خود را به‌کار می‌برند! هر یک از آنها کتاب جوآن فالون را در دست‌ دارند که گل لوتوس شکفته‌ای پُشت جلدش دیده می‌شود. لوتوس شکفته نمادِ بلوغ و کمال تزکیه‌شان است. آنهایی که در جلوی صف می‌دوند، ثروتی از دستاوردهایشان دارند. دنیای‌شان زیبا است. در هر سطحی که وارد می‌شوند، بدن‌های قانون استاد به آنها خوشامد می‌گویند.

اما آنهایی که پشت ‌سر قرار می‌گیرند در بُعدهای تاریک پر شده از مارها هستند. نیروهای کهن همواره دنبال فرصت‌ها و بهانه‌هایی هستند تا آنها را پایین بکشند. این تمرین‌کنندگان در وابستگی‌هایشان این پا و آن پا می‌کنند و نمی‌خواهند آگاه و هشیار شوند. در این بُعد، آنها به مرور وب‌سایت‌های مختلف در اینترنت، برنامه‌های تلویزیونی، رسانه‌های اجتماعی و بازی‌های ویدئویی، طلب شهرت، ثروت، شایعات و مقام، داشتن وابستگی‌ به احساسات، خرید، غذا، راحتی و غیره معتادند.

برایشان دشوار است که خودشان را از این وسوسه‌های خیره‌کننده رها کنند. آنها تحت پوشش ایده تطابق با جامعه مردم عادی، از خوشی‌ها و لذت‌های دنیوی، تا بیشترین حد لذت می‌برند و وقت باارزشی را هدر می‌دهند که استاد برایش متحمل سختی و فداکاری بسیار زیادی شده‌اند. آنها فراموش کرده‌اند که از کجا آمده‌اند و قرار است به کجا بروند!

اگر آنها در علایق و امیال خود غرق شوند، مسئولیت‌هایشان را فراموش کنند و عزم و خویشتن‌داری خود را از دست بدهند، زندگی‌‌شان بیهوده و بی‌معنی خواهد شد. آنهایی که لذت‌ها و خوشی‌های مردم عادی را دنبال می‌کنند، افرادی عادی هستند. ما تزکیه‌کنندگانی هستیم که قرار است الزامات دافا را دنبال کرده و همواره به‌درون نگاه کنیم.