(Minghui.org) از ماه دسامبر سال گذشته، ۶۸۲۰ نفر از شهر روآنجیانگ دادخواستی را امضا کرده‌اند که در حمایت از پرونده‌های حقوقی است که توسط تمرین‌کنندگان فالون گونگ علیه دیکتاتور سابق چین جیانگ زمین تنظیم شده‌ است. این شهر نسبتاً کوچک در استان هونان، چین تنها ۷۴۰ هزار نفر جمعیت دارد.

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند. بیش از ۲۰۰ هزار تمرین‌کننده با استفاده از این حق قانونی خود شکایت کیفری خود را علیه دیکتاتور سابق تنظیم کرده‌اند.

از مقاومت مسالمت‌آمیز فالون گونگ به‌طور گسترده‌ای در سطح توده مردم در چین و سیاستمداران، رهبران عقاید و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان پشتیبانی می‌شود. در آسیا به تنهایی، بیش از ۱ میلیون و دویست هزار نفر دادخواستی را امضا کرده‌ا‌ند که از نظام قضایی چین خواستار رسیدگی به جرائم جیانگ زمین شده‌ است.

این دادخواست توسط ۶۰۰۰ تن از ساکنان شهر روآنجینگ امضاء شده است.

بیش از ۶۰۰۰ تن از ساکنان روآنجیانگ برای نشان دادن حمایت خود دادخواستی را امضا کرده‌اند. بسیاری از مردم معتقدند که جیانگ زمین بلایای بسیاری را برای چین به ارمغان آورده است و اینکه آزار و شکنجه یک گروه صلح‌آمیز که به دنبال حقیقت- نیکخواهی- بردباری هستند، جرم بزرگی است. به همین دلیل است که آنها معتقدند او باید به دست عدالت سپرده شود.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/26/156055.html