(Minghui.org) در مجموع ۳۴۰۸ شهروند اهل شهر سوئینینگ، استان سیچوان، از اواخر مه ۲۰۱۵ از تلاش تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای به محاکمه کشاندن جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین حمایت کرده‌اند.

به غیر از شکایت‌های کیفری ثبت شده توسط تمرین‌کنندگان فالون گونگ و خانواده‌های‌شان، شهروندان چینی دادخواست‌هایی را در حمایت از این پرونده‌های حقوقی امضا کرده‌اند و نیز مستقیماً با دادگاه عالی خلق چین تماس گرفته‌اند.

بخشی ازبرگه‌های شکایت علیه جیانگ که اخیراً امضاء شده است.

تمرین‌کنندگان اهل شهر سویینینگ با استفاده از شیوه‌های متعدد از جمله گفتگوهای رودررو، تماس‌های تلفنی، فلایرها، پوسترها و بنرها، به گسترش اطلاعات دربارۀ پرونده‌های حقوقی پرداخته‌اند.

گرایش و طرز برخورد مردم، نسبت به امضای دادخواست‌هایی برای بیان حمایت خود از پرونده‌های حقوقی، از حالت شوک اولیه به احترام تغییر کرده است.

مرد مسنی پس از امضای نامش در این دادخواست‌ها گفت: «جیانگ دیکتاتور شیطانی و بدطینت، ناقض حقوق بشر نیز هست. روحیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ نه تنها تضعیف نشده است بلکه ضمن حمایت از این تمرین تزکیه، حقایقی دربارۀ این روش و آزار و شکنجۀ آن را منتشر کرده‌‌اند. به شما افتخار می‌کنم!»

یک دانش آموز ابتدایی گفت چون مادر بزرگش به شدت مورد آزار و اذیت واقع شده، او نیز می‌خواهد این دادخواست را امضاء کند. سپس مادرش را صدا زد و از او خواست تا برگه‌های دادخواست را امضاء کند.

شوهر یکی از تمرین‌کنندگان قبلاً با تمرین فالون دافای همسرش مخالف بود. او می‌ترسید که همسرش توسط مقامات مورد آزار و اذیت قرار بگیرد. پس از طرح دعویِ همسرش او گفت که دلیل این طرح دعوی را درک کرده و حمایت خود را ابراز کرد. وقتی پلیس محلی طی تماس تلفنی با خانواده‌اش دربارۀ طرح دعوی پرس و جو کرد، او شجاعانه به آنها گفت که از اذیت و آزار خانواده‌اش دست بردارند.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/19/156341.html