(Minghui.org) از ماه مه سال ۲۰۱۵، بیش از ۲۰۰ هزار تمرین‌کنندۀ فالون گونگ از حق قانونی خود برای تنظیم پرونده شکایت کیفری خود علیه جیانگ زمین استفاده کرده‌اند. آنها دیکتاتور سابق چین را به راه‌اندازی آزار و شکنجه فالون گونگ متهم کردند که به آسیب‌های جبران‌ناپذیری در طول ۱۶ سال گذشته منجر شده است.

بسیاری از غیرتمرین‌کنندگان با امضای دادخواست‌های تهیه شده توسط تمرین‌کنندگان، حمایت خود را از این پرونده‌های حقوقی ابراز کرده‌اند.

طبق اطلاعات گردآوری شده توسط وب‌سایت مینگهویی، تأیید شد که در مجموع ۲۰۲۴ تن دیگر دادخواست حمایت از محاکمه جیانگ زمین را امضاء کرده‌اند.

آنها شامل ۵۰۵ نفر در نانچونگ، استان سیچوان؛ ۱۲۶۰ تن در ییشوی، استان شاندونگ و ۲۵۹ تن در شهرستان وانزای، استان جیانگشی هستند. حامیان شامل کارمندان هتل، بازرگانان، مدیران سوپر مارکت و مسئولین دولتی فعلی و بازنشسته هستند.

این پرونده‌های حقوقی و دادخواست‌ها از طریق پست یا ارسال اینترنتی به دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق فرستاده شدند.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/19/157475.html