(Minghui.org) در طول دورۀ سه‌پادشاهی در چین (۲۲۰-۲۸۰)، امپراطور مینگ در ایالت وی، یک بار از مقامات عالی‌رتبه درخواست کرد که شخصی را برای ارتقاء مقام پیشنهاد دهند. وانگ چانگ، حکمران یانژو، انتخاب شد.

وانگ سابقاً معلم شاهزاده بود و در آموزش کودکان خود نیز به‌خوبی عمل کرده بود. در ذیل برخی از توصیه‌های او به پسرش و سایر اندیشمندان جوان آمده است.

اول، به کسانی که نیاز به کمک دارند کمک کن، به افراد مسن احترام بگذار، با دوستان صادق باش و پشت سر کسی غیبت نکن. دوم، در خوشیِ پس از کسب موفقیت، متکبر یا حریص نشو یا افراط نکن؛ زمانی که امور به‌خوبی پیش نمی‌رود، عزت نفس پایین نداشته باش.

سوم، شکیبایی و فروتنی مهم است. برخی از گیاهان ممکن است سریع رشد کنند اما عمر طولانی ندارند. از سوی دیگر، کاج و سرو ممکن است به کندی رشد کنند، اما عمرشان می‌تواند بیش از صدها سال باشد.

در نهایت، وقتی با انتقادی مواجه می‌شوی خودت را بررسی کن. اگر مرتکب اشتباه شده‌ای، انتقادات و پیشنهادات را قبول کن و اصلاحات را انجام بده؛ اگر اشتباهی نکرده‌ای، چیزی از دست نداده‌ای. در هر صورت، لزومی ندارد شکایت و گله کنی یا احساس بدی در مورد آن داشته باشی.

به‌دلیلِ آموزه‌های وانگ، پسران و افراد بسیاری از نسل او سهم بزرگی در کمک به جامعه داشتند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/2/157646.html