(Minghui.org) تبلیغات منفی رژیم کمونیست چین علیه فالون دافا باعث شده سو‌ءتفاهم‌هایی در بارۀ این تمرین معنوی ایجاد شود. تمرینیکه بر اساس اصول حقیقت‌ـ نیک‌خواهی‌ـ بردباری است. بعضی از اعضای خانواده و دوستان تمرین‌کنندگان فالون دافا در مورد آن پیش‌داوری کرده‌اند.   

حتی بعضی از اعضای خانواده تمرین‌کنندگان آنها را زیر نظر گرفته و در کارهای روشنگری حقیقت آنها مداخله ایجاد کرده‌اند. بعضی از آنها با تمرین‌کنندگان درگیری فیزیکی داشته‌اند، بعضی تهدید به طلاق شده‌اند و حتی گزارش آنها به پلیس داده شده است. بعضی از خانواده‌ها عضو تمرین‌کننده خود را از دیدار سایر تمرین‌کنندگان منع کرده‌اند.

اعمال این خانواده‌ها، عمداً مانع تمرین‌کنندگان از نجات مردم شده است. حتی خود آنها نیز احتمالاً این فرصت نجات را از دست داده‌اند.

بعضی از تمرین‌کنندگان، از رویارویی با خانواده‌های‌شان اجتناب یا حتی پروژه‌های روشنگری حقیقت را از خانواده و دوستانشان پنهان کرد‌ه‌اند. این کار می‌تواند حتی باعث ایجاد سوءتفاهم‌های بیشتری دربارۀ تمرین‌کنندگان شود.

اطرافیان ما روابط تقدیری بزرگی با فالون دافا دارند. در تاریخ طولانی بازپیدایی‌های‌مان، اعضای خانواده‌های بی‌شماری داشته‌ایم. اکنون تنها به دلیل وابستگی‌ها یا افکار و عقاید بشری‌مان، یا به این خاطر که درمانده شده‌ایم، نباید از روشنگری حقیقت برای اشخاصی که در حال حاضر خانواده‌مان هستند، دست بکشیم.

درحال صحبت دربارۀ  عدۀ کثیری از مردم هستیم. اگر آنها حقیقت را می‌فهمیدند، به جای جدال، ممکن بود حامی ما شده بودند و کمک می‌کردند. مایلم به هم‌تمرین‌کنندگان خاطرنشان کنم تا وارد عمل شده و درباره اینکه چرا ما در تمرین پافشاری می‌کنیم و چرا به‌شدت تلاش می‌کنیم تا به این آزار و شکنجه پایان دهیم، با خانواده‌ها و دوستانشان صحبت کنند.

من اعتقاد دارم تا زمانی که قلبی برای روشنگری حقیقت برای خانواده و دوستانمان داریم، استاد به ما کمک خواهند کرد.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/21/158360.html