(Minghui.org) ده‌ها تن از افسران پلیس در شهر گوئیانگ در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۱۷، به‌طور ناگهانی وارد خانه آقای چن شیان‌ژونگ شدند، او و بیش از ۱۰ تمرین‌کننده دیگر فالون دافا را بازداشت کردند که در آنجا به مطالعه کتاب جوآن فالون مشغول بودند.

کتابهای فالون دافا و کامپیوتر آقای چن نیز توقیف شدند.

همه این اقلام به اداره پلیس هواگویوان در منطقه نانمینگ در گوئیانگ منتقل شدند.

هر یک از تمرین‌کنندگان از سوی دو افسر در اداره مذکور تحت بررسی دقیق قرار گرفتند. سپس آنها را به‌طور جداگانه به ادارات پلیس محلی‌شان برگرداندند.

خانم شی گوئیژن یکی از بازداشت‌شدگان، ۸۰ ساله است و او را مجبور به انجام آزمایش خون کردند.

افراد و مراکز درگیر در آزار و اذیت:

اداره پلیس هواگویوان: ۸۵۱۰۳۱۱۰ – ۸۵۱ – ۸۶ +
بان لی (班磊)، معاون رئیس مرکز پلیس: ۱۳۹۸۴۰۴۵۶۷۸ – ۸۶ + (همراه)
مرکز پلیس گوئیانگ:  8685185568132+
هان ژونگ (韩忠)، تلفن همراه: 8613985120664+ 
مرکز پلیس شینهوالو:  8685185815040+
شوای بین (帅斌)، تلفن همراه: 8613985128935+