(Minghui.org) پس از حدود 18 سال سرکوب، تعداد زیادی از مردم در چین از حقیقت آگاه شده‌اند و انتخاب کرده‌اند که از فالون دافا حمایت کنند. اما آزار و شکنجه آغاز شده توسط رژیم جیانگ زمین همچنان ادامه دارد و بسیاری از تمرین‌کنندگان دافا هنوز هم برای باورشان به حقیقت، نیکخواهی و بردباری، بازداشت می‌شوند. در این مناسبت خاصِ سال نوی چینی، تعداد زیاد پیام تبریک‌ توسط وب‌سایت مینگهویی از این تمرین‌کنندگان دریافت شده است.

یک تمرین‌کننده در شهر هوادیان، استان جیلین، نوشت: «زندان ممکن است جسم ما را مهار کند اما آن نمی‌تواند عزم ما در پیروی از حقیقت سرکوب کند.»

تمرین‌کننده‌ای در زندان فانجیاتای در شهر شایانگ، استان هوبئی، نوشت:

«هرچه سخت‌تر ‌شود، ما مصمم‌تر می‌شویم و با ایمان بر این مشکل غلبه ‌می‌کنیم.

نگاه به درون، از بین بردن وابستگی‌ها ما همیشه تحت مراقبت نیکخواهانه استاد هستیم

گفتن حقایق دافا به دیگران، نجات آنها از تبلیغات نفرت‌آمیز، ما در حال انجام تعهدات قبل از تاریخ هستیم.

نشستن در مدیتیشن ذهن ما فراتر از زندان است، در این لحظه قلب ما به‌دقت استاد را دنبال می‌کند.»

سایر تبریک‌ها از سوی تمرین‌کنندگان محبوس به‌خاطر ایمان‌شان از مناطق زیر دریافت شده است:

زندان زنان لیائونینگ

زندان زنان یوننان

زندان زنان لیائونینگ

زندان زنان سیچوآن

زندان زنان شاآنشی

زندان بائودینگ، استان هبئي

بازداشتگاه نانگوآ در شهر فوشان، استان لیائونینگ

زندان فانجیاتای در شهر شایانگ، استان هوبئی

شهر چنگدو، استان سیچوآن

شهر هاربین، استان هیلونگ‌جیانگ

شهر شیجیانگژوآنگ، استان هبئی

شهر دالیان، استان لیائونینگ

شهر بایچنگ، استان جیلین

شهر شیوژوآ، استان جیانگسو

جیائوژو، استان هنان

شهر جینچنگ، استان شانشی

شهر تونگلیائو، استان لیائونینگ

شهر ووهان، استان هوبئی

شهر بائوجی، استان شاآنشی

شهر ییژوآ، استان شانشی

شهر چنگدو، استان سیچوآن

استان شانشی

استان شاآنشی