(Minghui.org)

تمرین‌کنندگان فالون دافا در سیستم آموزشی در استان هونان با احترام جشن نیمۀ پاییز را به استاد نیک‌خواه تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در چین با احترام جشن نیمۀ پاییز را به استاد نیک‌خواه تبریک می‌گویند!

تمام تمرین‌کنندگان در یک پروژۀ روشنگری حقیقت اینترنتی در چین با احترام جشن نیمۀ پاییز را به استاد نیک‌خواه تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در چین با احترام جشن نیمۀ پاییز را به استاد نیک‌خواه تبریک می‌گویند!

یک خانوادۀ تمرین‌کنندۀ سه نفره در شهر چانگچا، استان هونان، با احترام جشن نیمۀ پاییز را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

درود بر استاد! شما سخت کار کرده‌اید! از نیک‌خواهی شما سپاسگزاریم! ما مریدان واژه‌هایی برای بیان سپاس فراوانمان به شما نخواهیم داشت حتی اگر از تمام کلمات موجود در زبان استفاده کنیم. این فرصت مقدس به‌دست آمده طی هزاران سال را ارج می‌نهیم. در تمام اوقات شین‌شینگمان را تزکیه و تلاش خواهیم کرد تا موجودات ذی‌شعور را نجات دهیم، فا را بیشتر مطالعه کنیم، تمرین‌ها را به‌طور مرتب انجام دهیم و پس از رسیدن به کمال به دنبال استاد به خانه برویم! هه‌شی!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در هنگ‌کنگ با احترام جشن نیمۀ پاییز را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در سوئیس با احترام جشن نیمۀ پاییز را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در بوسان، کرۀ جنوبی با احترام جشن نیمۀ پاییز را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در سئول، کرۀ جنوبی با احترام جشن نیمۀ پاییز را به استاد محترم تبریک می‌گویند!