(Minghui.org) طی چند سال گذشته، متوجه شده‌ام که در انجام سه کار، انگیزه بسیاری از تمرین‌کنندگان، ازجمله خودم اغلب از تفکری خودمحورانه ریشه می‌گیرد.

برای نمونه، ما اغلب چنین افکاری داریم: «من باید با سایر تمرین‌کنندگان همکاری کنم»، «من باید چنین و چنان عقاید و تصوراتی را رها کنم» و «من باید برای تمرین‌‌کننده‌ای که با رنج و محنتی بزرگ روبرو است، افکار درست بفرستم.» در ظاهر به‌نظر می‌رسد که این افکار در دافا و تزکیه ریشه دارند، اما درواقع، خودخواهانه هستند، زیرا بر «من» تأکید دارند و اولویت را بر خود شخص قرار می‌دهند.

اگر بتوانیم خودخواهی خود را کنار بگذاریم، دافا را در اولویت قرار دهیم، آنچه استاد می‌گویند و دافا ما را به آنها ملزم می‌کند را انجام دهیم و همه چیز را با استاندارد فا بسنجیم، قادر خواهیم بود از دام خودخواهی رهایی یابیم. خواهیم دانست چه کاری انجام دهیم و چگونه آن را انجام دهیم. مسیرهای تزکیه ما درست و صالح خواهند بود و مشکلات کاهش خواهند یافت.

اینکه به فا اولویت می‌دهیم یا به خودمان، مشکلی اساسی است.