(Minghui.org) دادگاه شهرستان پینگدینگ در 22 سپتامبر 2017 تمرین‌کننده فالون گونگ خانم وانگ چیائولان را بخاطر باورش به شش سال حبس محکوم کرد. خانوادۀ خانم وانگ به دادگاه میانی درخواست تجدیدنظر داده‌اند.

خانم وانگ چیائولان در روستای هوانگ‌آن در شهرستان پینگدینگ زندگی می‌کند و قبلاً در ادارۀ بازرگانی شهرستان پینگدینگ کار می‌کرد. این سومین باری است که او بخاطر باورش به فالون گونگ محکوم به حبس شده است؛ او قبلاً دو بار درمجموع به هفت سال حبس محکوم شده بود.

مردم از حضور در جلسۀ دادرسی عمومی منع شدند

در ساعت حدود 8 صبح روز 8 ژوئیۀ 2017 مأموران پلیس بسیاری در داخل و خارج ساختمان دادگاه دیده می‌شدند. مأموران با لباس رسمی و لباس‌ شخصی نیز در خیابان‌های اطراف گشت‌زنی می‌کردند.

بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ می‌خواستند در جلسۀ دادرسی عمومی حضور یابند اما به آنها اجازه داده نشد که وارد ساختمان دادگاه شوند. اما آنها در محوطه منتظر ماندند و با رهگذران دربارۀ فالون گونگ و آزار و شکنجۀ آن از سوی حکومت کمونیستی چین صحبت کردند.

یک مأمور خانم از ادارۀ 610 شهر یانگچوان که عینک آفتابی زده بود از تمرین‌کنندگان عکس گرفت.

تبانی ادارۀ 610 با ادارۀ پلیس

در بعدازظهر 19 مه 2017 بیش از 20 مأمور از ادارۀ 610 شهرستان پینگدینگ، ادارۀ پلیس پینگدینگ، بخش امنیت داخلی محلی، ادارۀ ضدفرقه، ادارۀ پلیس گوان‌شان و مجتمع مسکونی نانگوان به داخل خانۀ خانم گوانگ چیائولان ریختند و آنجا را برای مدت دو ساعت غارت کردند. آنها بسیاری از لوازم شخصی او را توقیف کردند.

وقتی پلیس خانۀ خانم وانگ را غارت می‌کرد، آزادی او را محدود کرده بودند. دو مأمور خانم حتی هنگام رفتن به توالت او را دنبال می‌کردند. حدود پنچ مأمور او را از نوشیدن آب منع کردند. او را به ادارۀ پلیس شهرستان پینگدینگ بردند و تا نیمه‌شب مورد بازجویی قرار دادند. پس از آن او را به بازداشتگاه یانگچوان بردند.

در بازداشتگاه به او هیچ رواندازی برای خوابیدن ندادند. او در اعتراض به بدرفتاری که با او می‌شد دست به اعتصاب غذا زد و تحت خوراندن اجباری قرار گرفت.

وکیل در دادستانی و دادگاه با موانع روبرو می‌شود

همسر خانم وانگ وکیلی از پکن استخدام کرد. وکیل مدارک رسمی به مأمور پلیسی که به پروندۀ خانم وانگ رسیدگی می‌کرد، ارائه داد، اما آن مأمور پرونده را در اختیارش قرار نداد.

در روز 12 ژوئیه ادارۀ پلیس شهرستان پینگدینگ پروندۀ او را برای بررسی به دادستانی شهرستان ارسال کرد. دادستانی در 8 اوت پروندۀ او را به دادگاه شهرستان ارسال کرد. به خانوادۀ خانم وانگ هیچ اطلاعی درخصوص تاریخ دادگاه‌ها یا اطلاعاتی مرتبط با پروندۀ او ندادند.

در ساعت 9 صبح 19 اوت همسر خانم وانگ و وکیل او باخبر شدند که پروندۀ او به دادگاه منتقل شده است.

وکیل مدارکش مشتمل بر نامه‌ای که از یک شرکت حقوقی صادر شده بود، وکالتنامه و پروانۀ وکالت را به منشی دادگاه ارائه داد. پس از اینکه منشی و قاضی ژانگ شیائوجون مدارک او را بررسی کردند، کیفرخواست به وکیل داده شد.

سه پوشه برای بررسی به وکیل نشان داده شد. او با استفاده از تلفن همراهش از مدارک عکس گرفت. قاضی ژانگ شیائوجون مدعی شد که فقط با اجازۀ دادگاه می‌تواند از پرونده کپی بگیرد و از وکیل خواست که عکس‌ها را پاک کند. وکیل از پاک کردن عکس‌ها امتناع ورزید و بیان کرد که این حق قانونی او است که از پرونده کپی بگیرد.

سپس قاضی رئیس جلسه جیا تانگژنگ از وکیل خواست که عکس‌ها را پاک کند. او یک سروان و دو مأمور قضایی (شمارۀ 088538 و 141271) با خود آورده بود و آنها همسر خانم وانگ را از اتاق بیرون کردند.

سپس وکیل برای اعتراض به کمیتۀ انضباطی دادگاه مراجعه کرد اما هیچ‌کسی آنجا نبود.

هوانگ جیشنگ رئیس دادگاه گفت: «این یک پروندۀ سیاسی است. با من دربارۀ قانون جروبحث نکن و من هم مجری قانون نیستم. باید برای عکس گرفتن از پرونده از دادگاه مجوز بگیرید. درحال حاضر ما این را مجاز نمی‌دانیم بنابراین باید آنها را از تلفن همراهت پاک کنی.»

هوانگ پنج مأمور قضایی را خبر کرد (یک سروان، مأمور شمارۀ 141153، مأمور شمارۀ 141270 و دو مأمور با یک شماره 141267) تا به دفترش بروند و بر وکیل نظارت کنند. یکی از مأموران (شمارۀ 141267) شروع به فیلم‌برداری کرد.

وکیل کماکان از پاک کردن عکس‌ها امتناع ورزید. او به دفتر قاضی جیا رفت تا بقیۀ مدارک را بررسی کند و از آنها عکس بگیرد. جیا گفت که باید برای اخذ مجوز به کمیتۀ امور سیاسی و حقوقی گزارش دهد اما در ساعت 3 بعدازظهر به وکیل گفتند که هنوز مجوز صادر نشده است.

براساس قوانینی که دادگاه عالی خلق بنا نهاده است، وکیل حق دارد که پرونده را بررسی و از آن کپی تهیه کند و دادگاه باید برای این کار امکاناتی در اختیار او قرار دهد.