(Minghui.org) در طول سال‌های بسیاری که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) فالون گونگ را تحت آزار و شکنجه قرار داده است، دریافته‌ایم که هرموقع تمرین‌کننده‌ای دستگیر شده، این موضوع بر تلاش‌های تمرین‌کنندگان محلی‌مان در اعتباربخشی به فا و نجات موجودات به‌طور منفی تأثیر داشته است. برای نمونه، برخی از دوستان و بستگانِ تمرین‌کنندگانی که تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند، ممکن است رفتاری منفی در برابر دافا اتخاذ کنند.

برخی از افراد که مستقیماً درگیر آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان شدند، به‌خاطر اعمال‌شان مجازات شده‌اند. گاهی اوقات، هوا به‌طور چشمگیری تغییر کرده، مانند اینکه در زمستان برف نمی‌بارد، یا باران سنگین مداوم می‌بارد، باد شدیدی می‌وزد، غبار سنگینی هوا را فرامی‌گیرد و ... . تلفات محسوس و نامحسوس واقعاً بی‌اندازه است.

استاد بیان کردند:

«مریدان دافا درحال رنج کشیدن هستند، اما آنکه نابود می‌شود موجودات ذی‌شعور هستند.» («هر دورۀ زندگی برای این زندگی بود» از هنگ‌یین 3)

تا چه حد می‌توانیم واقعاً این مطلب را درک کنیم که موجودات ذی‌شعور در طول آزار و شکنجه آسیب دیده‌اند؟ در نمایشنامه باستانی: «بی‌عدالتی به دوو‌ ای،» بانوی بی‌گناهی، برای جنایتی که مرتکب نشده بود اعدام شد، این موضوع منجر به این شد که مردم دهکده‌اش متحمل 3 سال قحطی و خشکسالی شوند. آیا نتایج مشابهی برای زندانی کردن مریدان بی‌گناه دافا نیز وجود خواهد داشت؟

به‌عنوان مریدان دافا، مأموریت و وظیفۀ‌مان اعتباربخشی به دافا است که رستگاری را به تمام موجودات زنده ارائه می‌دهد.

از آموزه‌های استاد، دریافتم که در این زندگی، مریدان دافا برای ارتقای افکار درست تزکیه می‌کنند و مردم را نجات می‌دهند. مریدان دافا باید بدون قید و شرط منیت را رها کنند و با نجات موجودات به استاد کمک کنند.

نظم و ترتیب نیروهای کهن فقط برای ارتقای تزکیه شخصی و حمایت از خود فرد است. اما این سبب نابودی تمام موجودات می‌شود. بنابراین مسئولیت ما این است که آزار و شکنجه فالون دافا را نفی و آن را متوقف کنیم و مسئول نجات موجودات ذی‌شعور باشیم.

معتقدم که ازبین بردن تمرکز بر منیت در تزکیۀ شخصی شامل این موارد است: احساسات سطحی، دانش و بینش شخصی عمیق‌تر و آنگاه وابستگی به روشن‌بینی خود فرد به اصول فا و نیز عوامل بسیار زیادی که قابل فهرست شدن نیست.

فکر می‌کنم به این دلیل که نمی‌توانیم منیت را رها کنیم، تعداد زیادی از وابستگی‌های‌مان ظاهر می‌شوند. باید بدون قید و شرط به‌درون نگاه کنیم و لایه‌های منیت را متلاشی کنیم تا بتوانیم وضعیتی عاری از خودخواهی را براساس الزامات دافا در سطوح مختلف کسب کنیم. اما چند نفر از تمرین‌کنندگان می‌توانند این کار را انجام دهند؟

برای نمونه، انرژی منفی که از گله‌گزاری‌ها درمیان تمرین‌کنندگان به‌دست می‌آید، برابر با انرژی یک بمب اتمی است. آن به این دلیل است که مواد بسیار ریز و میکروسکوپی را تزکیه می‌کنیم، مانند اتم‌ها، هستۀ اتم، الکترون‌ها، نوترون‌ها و حتی ذرات کوچک‌تر. بمب‌های اتمی نوع بشر را نابود می‌کنند. آیا می‌توانید تصور کنید که چگونه رنجش می‌تواند میان تمرین‌کنندگان باعث آسیب به موجودات ذی‌شعور در سطوح میکروسکوپی شود؟ اگر چنین باشد، آیا جرأت می‌کنید که شکایت کنید؟ فکر نمی‌کنم که این مبالغه باشد.

برخی از تمرین‌کنندگان وابستگی‌هایی به منیت دارند و در تزکیه آن سستی می‌کنند. وقتی شما بدانید که هر وابستگی‌تان، برای موجودات ذی‌شعور بدبختی به‌بار می‌آورد، آیا جرأت می‌کنید که وابستگی‌ها را نگه‌دارید؟

برخی از تمرین‌کنندگان به‌منظور هماهنگی تلاش‌ها، یا ترویج بدنی واحد بودن و برای بهبود کلی، سخنرانی‌هایی را برگزار می‌کنند. چه تعداد از آن افراد حقیقتاً نقش مثبتی را ایفا کرده‌اند؟ در انتها چه دست‌آوردهایی داشته‌اند؟ آیا دیدگاه شما واقعاً به‌خاطر سایرین است، یا برای برآورده کردن خواسته‌های خودتان؟

من انتقاد نمی‌کنم. در حقیقت، سابقاً نیز به‌همان روش رفتار می‌کردم. پس از نگاه به‌درون به‌طور مداوم، فقط درک شخصی‌ام را از چنین پدیده‌ای مطرح می‌کنم. دربارۀ هر اتفاقی که روی می‌دهد اظهارنظر نمی‌کنم.

باید منیت را رها کنیم و در قبال موجودات ذی‌شعور مسئول باشیم. با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشیم تا گروه تزکیه واقعی عاری از منیت را ایجاد کنیم.

تمام موجودات و خانواده‌مان در بهشت‌های آسمانی امیدوارند که ما به استاد در اصلاح فا کمک کنیم. هنگامی‌که در بازداشتگاه بودم، یک بار در رؤیایی دیدم، همۀ افراد خانوادۀ آسمانی‌ام به ملاقاتم آمدند. گریستم زیرا احساس می‌کردم که به‌خوبی عمل نکرده و آنها را مأیوس کرده‌ام.