(Minghui.org) سال گذشته، در هفت سالگی‌ام تمرین فالون دافا را همراه با پدرم شروع کردم. از الزامات فالون دافا پیروی و سعی می‌کردم تمرین‌کننده کوچک خوبی باشم. سال گذشته پسری در مدرسه مرا کتک زد. او از کلاسی دیگر و خیلی کوتاه قدتر از من بود. او ابتدا به صورتم مشت زد. صورتم به‌شدت درد گرفت اما گریه نکردم. او به همه جای بدنم ضربه زد.

من قوی و قدبلند بودم و می‌توانستم او را کتک بزنم. تصمیم گرفتم که مقابله به مثل یا به او توهین نکنم چراکه در حال پیروی از اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری بودم. او به زدن ادامه داد تا زمانی که معلم آمد و بر سر او فریاد کشید. بعد از اینکه معلم آنجا را ترک کرد، دوباره شروع به ضرب و شتم من کرد. او به مدت 20 دقیقه دیگر مرا کتک زد اما آن را تحمل کردم و به معلم چیزی نگفتم.

می‌دانستم که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) واقعاً بد است. من شال قرمز ح.ک.چ را سوزانده‌ام و هر زمان مدرسه آن پرچم قرمز خونین را بالا می‌برد، فکر می‌کردم که آن چیزی جز یک پارچه کهنه نیست. زمانی که همه دستان‌شان را بالا می‌بردند و آواز ح.ک.چ را می‌خواندند، دستانم را پشتم نگه می‌داشتم و آواز «فالون دافا خوب است» را می‌خواندم.

برخی از دانش‌آموزان بازیِ نقش‌بازی کردن را دوست داشتند. چهار نقش وجود داشت از جمله- رئیس، عضو ح.ک.چ و شخص فقیر. آنها از من خواستند که با آنها بازی کنم اما جواب منفی دادم. زمانی که یکی از دانش‌آموزان از من پرسید که چرا نمی‌خواهم بازی کنم، به او گفتم که ح.ک.چ بد است و به مردم آسیب رسانده است.

هم‌کلاسی‌ام گفت: «تو به ح.ک.چ توهین کردی، قصد دارم که به معلم بگویم.»

در چین معلمان اجازه دارند که دانش‌آموزان‌شان را کتک بزنند. او به معلم گفت اما آن معلم مرا کُتک نزد. او دوباره به معلم گفت که من چه چیزهایی بیان کردم، اما بازهم آن معلم مرا کتک نزد.

آوریل سال گذشته امتحان ریاضی داشتم و یکی از مسائل ریاضی سخت بود. این سؤال برای دانش‌آموزان کلاس سوم بود و برای همه دانش‌آموزان در کلاسم سخت بود. من نیز در ابتدا فکر کردم که سخت است، اما در عرض دو دقیقه آن را فهمیدم و نمره بالایی گرفتم.

در طول امتحان زبان، سؤالی مرا گیج کرد چراکه در پین‌یین (ترکیب اصوات چینی) خوب نبودم. بعد از مدتی فکر کردن درباره آن، تصمیم گرفتم که آن را رها کنم. علامت سؤال بزرگی در سرم وجود داشت. سپس پاسخی در کنار آن علامت سؤال ظاهر شد. آن را روی برگه آزمونم یادداشت کردم و نتیجه خوبی کسب کردم، در آزمونم 99 امتیاز گرفتم.

قبل از اینکه فالون دافا را همراه با پدرم شروع کنم، در واقع بچه نافرمانی بودم. پدرم و معلمان نیز همین نظر را داشتند. از طریق این تمرین، به دانش‌آموزی خوب و فرزندی خوش‌رفتار تبدیل شده‌ام.