(Minghui.org) خانم وی جینگمین در 24 مه 2017 بعد از اینکه بخاطر صحبت با مردم درباره فالون گونگ گزارشش را به پلیس دادند، دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که حکومت کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

این ساکن شهر بوتو توسط وانگ وِنشِنگ رئیس اداره امنیت داخلی شهر بوتو و گائو وی، رئیس اداره 610 بوتو تحت بازجویی قرار گرفت. اداره 610 سازمانی فراقانونی با هدف ریشه‌کن کردن فالون گونگ است که قدرت نادیده گرفتن سیستم قضایی را دارد.

وانگ نشان داد که به مدت چند سال خانم وی را تحت نظر داشته‌اند و او در پاسخ گفت: «من نیز در تلاش برای برقراری ارتباط با تو بوده‌ام. یکبار به خانه‌ات مراجعه کردم اما منزل نبودی. می‌خواستم تو را آگاه کنم که آزار و شکنجه فالون گونگ از ابتدا غیرقانونی بوده است و امیدوارم که از آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ دست بکشی. و به هر حال، مأمورانت اتوموبیل خانواده‌ام را که مدتی پیش توقیف شد، برنگردانده‌اند.

وانگ چیزی نگفت و خانم وی ادامه داد: «تو بدون هیچ مبنای قانونی مرا بازداشت می‌کنی.»

گائو چند صفحه کاغذ برای خانم وی بیرون آورد که امضاء کند، اما او نپذیرفت و گفت: «پیشنهاد می‌کنم که شما نیز این برگه‌ها را امضاء نکنید؛ در غیراینصورت زمانی که عدالت علیه عاملان آزار و شکنجه اجرا می‌شود، ممکن است به مدرکی از آزار و شکنجه فالون گونگ از جانب شما تبدیل شود.»

وانگ و گائو متوجه شدند که نمی‌توانند خانم وی را وادار به انکار فالون گونگ کنند، بنابراین چند ساعت بعد او را آزاد کردند.