(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ به مدت 18 سال تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند. در طی این مدت تمرین‌کنندگان با پشتکار درباره فالون گونگ و علت آزار و شکنجه آن به دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) با مردم صحبت کرده‌اند.

حالا که مردم بیشتری می‌توانند حقیقت پشت تبلیغات منفی ح.ک.چ را ببینند، از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در مقابل مأموران حمایت می‌کنند.

روستائیان از تمرین‌کنندگان فالون گونگ حمایت می‌کنند

روزی یکی از همسایه‌هایی که می‌دانست من فالون گونگ را تمرین می‌کنم گفت که پلیسی به دهکده‌مان آمده و از ساکنین، آدرس محل سکونت مرا پرسیده است. آنها به او گفته بودند: «مردمی که فالون گونگ را تمرین می‌کنند کار بدی انجام نمی‌دهند. چرا می‌خواهید آنها را دستگیر کنید؟ شما پلیس‌ها کار خوبی نمی‌کنید.»

آن مأمور به مغازه کوچکی رفت و از کسانی که آنجا بودند همان سؤال را پرسید. اما آنها نیز سکوت کردند و سپس یکی پس از دیگری از مغازه خارج شدند. پلیس وقتی از مغازه بیرون آمد با خود زیر لب گفت: «دیگر امکان ندارد آنها را بتوان دستگیر کرد. این مردم از آنها محافظت می‌کنند.»

«تو می‌توانی بروی چون به فالون گونگ اعتقاد داری»

روزی کشاورزی به نام داژوآنگ با اتوموبیلش با مرد مسنی تصادف کرد. پیرمرد روی زمین دراز کشید و نمی‌خواست بلند شود. داژوآنگ که از ترس عرق می‌ریخت با خود فکر کرد که حتماً باید غرامت زیادی به آن مرد بپردازد.

عابری به داژوآنگ گفت: «عجله کن، او را به بیمارستان ببر.» و مردم کمک کردند او را داخل اتوموبیل گذاشتند.

در مسیر بیمارستان، مرد چشمانش را باز کرد و یک آویز فالون دافا را داخل اتوموبیل دید. او از داژوآنگ پرسید: «به فالون گونگ اعتقاد داری؟»

او پاسخ داد: «بله»

مرد به او گفت: «می‌توانی مرا پیاده کنی. می‌خواستم تو را مجبور کنم هزینه معاینات اورژانس بیمارستان را بپردازی، اما چون به فالون گونگ باور داری می‌توانی بروی.»