(Minghui.org) در ادامۀ یک سنت 163 ساله، راهپیمایی جشنواره عبادت کیلونگ چونگ‌یوآن در شب 4 سپتامبر 2017 آغاز شد. این راهپیمایی بزرگ هر سال به روشن کردن فانوس‌ها روی آب ختم می‌شود.

امسال نیز مانند سال‌های گذشته از انجمن فالون دافای کیلونگ دعوت شد تا در این راهپیمایی شرکت کنند. تخت روان رنگارنگ تمرین‌کنندگان، گروه مارش تیان گوئو و گروه طبل کمری قسمت‌های چشمگیر راهپیمایی بودند.

بسیاری از ناظران در طول مسیر از اجرای تمرین‌کنندگان عکس گرفتند و فیلمبرداری کردند. مردم با خوشحالی گل‌های نیلوفر آبی کاغذی و فلایرهای معرفی تمرین مدیتیشن فالون دافا را می‌پذیرفتند.

اجرای تمرینات فالون دافا بر روی تخت روان

اجرای گروه مارش تیان گوئو در راهپیمایی جشنواره چونگ‌یوآن در کی‌لونگ

ناظری از یک تمرین‌کننده گل نیلوفر آبی کاغذی می‌گیرد