(Minghui.org) بر طبق تحقیقات مداوم مینگهویی، 43 نفر در منطقه چینهوانگدائو از جمله شهر چینهوانگدائو و شهرهای زیر مجموعه‌اش بخاطر باور معنوی‌شان در حال حاضر در حبس به‌سر می‌برند.

43 تمرین‌کننده فالون گونگ در چهار زندان، پنج بازداشتگاه، یک بیمارستان روانی و یک کارخانه نمک نگه داشته و شکنجه شده‌اند. فالون گونگ تمرینی معنوی است که از سال 1999 تحت آزار و شکنجه است. در میان آنها 13 نفر مرد، 27 نفر زن و جنسیت سه نفر نامعلوم است.

14 نفر در زندان زنان شیجیاژوانگ

خانم پانگ شویوئه، خانم ژانگ شیائوجیه و خانم لی شوئه‌یینگ از منطقه هایگانگ از شهر چینهوانگدائو

خانم هوانگ کویجین و خانم ژنگ یانهوا از شهرستان لالونگ

خانم هو ریمی، خانم لانگ شویینگ و خانم یانگ جینلان از شهرستان چانگلی

خانم چن لیشین، خانم یانگ جیشین، خانم لی یوجو و خانم دو فنگچین از شهرستان چینگلونگ

خانم ژانگ شیائونا و خانم ژو یینگ اهل شوئی‌ژونگ، استان لیائونینگ هستند و در حال حاضر در منطقه چینهوانگدائو زندگی می‌کنند

هشت نفر در زندان جیدونگ در شهر تانگشان

آقای ژو ژییونگ، آقای لیو می، آقای جیائو ژنشنگ و آقای دای ژونگمین از شهرستان لولانگ

آقای لیان بائوچانگ، آقای هوا ژیکای، آقای شو یونگفان و آقای ژانگ دیابین از منطقه هایگانگ

1 نفر در زندان بینهای

ژو شیانگیانگ از شهرستان چانگلی

یک نفر در زندان زنان نانکای

خانم لی شانشان از شهر تانگشان

ده نفر در دو بازداشتگاه در شهر چینهوانگدائو

تمرین‌کنندگان زیر در دو بازداشتگاه محلی در شهر چینهوانگدائو نگه‌ داشته شده‌اند.

خانم چی گوئیژی از شهر های‌یانگ

خانم ژانگ گوئی‌یان، خانم لیانگ جون و خانم لو جیارونگ از منطقه هایگانگ

خانم ما فنگژن از شهرستان لولانگ

خانم فنگ سولان از منطقه فانینگ در شهر چینهوانگدائو:

خانم یانگ سوهوا و تمرین‌کننده خانم دیگری که اسمش در دست تحقیق است از شهر چینهوانگدائو هستند.

خانم هه ژیرونگ از شهر تانگشان

آقای بو چانگچنگ اصالتاً اهل یوشو، استان جیلین است و در حال حاضر در منطقه چینهوانگدائو زندگی می‌کند.

2 نفر در بازداشتگاه شهرستان چانگلی

آقای گائو (اسمش نامعلوم است) از شهر تانگشان

خانم چن یانلینگ از شهرستان چانگلی

یک نفر در بازداشتگاه شهرستان لولانگ

خانم بای شوئه‌سونگ از منطقه هایگانگ

3 نفر در بازداشتگاه شهرستان چینگلونگ

آقای ژانگ آیون، ژنگ ژونگهوا و آقای وانگ ونچن از شهرستان چینگلونگ

2 نفر در بیمارستان روانی چینهوانگدائو

خانم لی روئی‌لان و آقای چوان ووژو از منطقه هایگانگ

یک نفر در کارخانه نمک تانگشان

وانگ یونگ از منطقه فانینگ

آزار و اذیت و دستگیری 4 نفر

علاوه بر 43 تمرین‌کننده بالا، آقای وی شی‌یو و آقای لو یانگ (از شهرستان لولانگ)، آقای ژانگ ویجین (از شهرستان چانگلی) و آقای ژائو بینگژن (از منطقه هایگانگ) توسط پلیس یک جا دستگیر یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و وضعیت فعلی‌شان نامعلوم است.