(Minghui.org) ادارۀ کار یینگکو در استان لیائونینگ در اواسط نوامبر 2017 در تلاش برای محروم کردن تمرین‌کنندگان فالون گونگ خانم لی هویی‌گانگ، خانم نی شیوهوا و خانم وانگ یینگ از مستمری بازنشستگی‌شان شکایتی از آنها در دادگاه منطقۀ شیشی به ثبت رساند.

خانم لی در نوامبر 2014 هنگام صحبت با مردم دربارۀ فالون گونگ بازداشت شد و به دو سال حبس محکوم شد. او در نوامبر 2016 آزاد شد. بخش امنیت اجتماعی یونگکو در نیمۀ دوم سال 2017 مستمری بازنشستگی او را قطع کرد، درنتیجه خانم لی به آنجا رفت تا با آنها صحبت کند. مدیران از پاسخگویی به او طفره رفتند و گفتند که باید به ادارۀ استیناف برود.

خانم نی از گایژو به چهار سال حبس محکوم شد و در دسامبر 2016 آزاد شد. خانم وانگ نیز به چهار سال حبس محکوم شد و در ژوئیۀ 2016 آزاد شد.

در اواخر سال 2017 به هر دوی آنها ابلاغ شد که مستمری بازنشستگی‌شان که باید هنگام حبس به حسابشان واریز می‌شد به آنها پرداخت نخواهد شد. وقتی آنها برای پرس‌وجو در این‌خصوص به ادارۀ کار گویی‌ژو رفتند، کارکنان آنجا مدرکی از سال 2017 به آنها نشان دادند. سپس به دیدن رئیس اداره رفتند. او مدرکی از سال 2001 به آنها نشان داد و اصرار کرد که مستمری بازنشستگی آنها باید قطع ‌شود.

در دسامبر 2017 بخش امنیت اجتماعی یونگکو برای قانونی کردن قطع مستمری‌های آنها، علیه این سه تمرین‌کننده شکایت به‌ثبت رساند.