(Minghui.org) یک زندانی ساکن شهر لوهه با وجود تشخیص مشکل حاد قلبی، در زندان پذیرش شد. آقای یان شینلیانگ در اعتراض به بدرفتاری دست به اعتصاب غذا زد و در حال حاضر در شرایط وخیمی است.

آقای یان با آقای لیو جینگمین و آقای لیو یینگچون در 19 ماه مه سال 2017 به‌دلیل امتناع از نفی فالون گونگ دستگیر شدند، این روش معنوی توسط رژیم کمونیست چین مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد.

این سه نفر در تاریخ 20 نوامبر در دادگاه شهرستان لینینگ حاضر شدند و وکلای آنها از حق آزادی عقیده‌شان که در قانون اساسی نیز تصریح شده است، دفاع کردند.آقای یان در 9 دسامبر به یک سال حبس محکوم شد و بعد از جلسه دادگاه او دست به اعتصاب غذا زد.قاضی یانگ شانگوو سه تمرین‌کننده فالون گونگ را در سال 2018 محکوم کرد، آقای یان را به 3 سال و نیم آقای لیو جینگمن به 3 سال و آقای لیو یینگچون به یک سال و نیم حبس محکوم شدند.آقای یان در تاریخ 29 مارس 2018 بازداشت شد و به دو تمرین‌کننده دیگر پیوست و مستقیماً به زندان شینمی فرستاده شد.

زندان شینمی:

فرمانده هو: 8637169812335 +
مدیر لی: 8637169812604+
قاضی یانگ شانگوو: 8617639518255+، 863953561626+

گزارش مربوط:

چهار مرد هنانی بخاطر باور خود با کیفرخواست مواجه می‌شوند