(Minghui.org)خانواده تمرین‌کننده فالون گونگ آقای وانگ جنگ، شکایتی علیه مأموران اداره پلیس شیلیویوآن در منطقه فِنگ‌تایِ پکن تنظیم کردند. در جزئیات این شکایت بیان شده است که آقای وانگ به دلیل خشونت مأموران پلیس صدمه دیده است.

اسامی مأمورانی که در این دادخواست آمده، عبارتند از: گو پِنگ، رئیس اداره؛ گو یونگ‌شین، معاون رئیس و هو یوآن و چی جون، دو مأمور پلیس از این اداره.

درصبح 11 اکتبر 2017، آقای وانگ در منزل لباس‌هایش را می‌شست که شنید یک نفر در بیرون صدایش می‌زند: «وانگ جِنگ، بیا پایین. ماشینت باعث راه‌بندان شده است.» به محض اینکه او در را باز کرد، یک مأمور او را به زمین انداخت. او از زمین بلند شد و از مأموران پلیس خواست که حکم خود را نشان دهند. اما آنها درخواستش را رد کردند، او را روی زمین کشیدند و سرش را به یک دیوار کوبیدند. آقای وانگ بلافاصله گیج و ناتوان شد.

مأموران او را به اداره پلیس شیلیویوآن بردند. او مرتب به آنها می‌گفت که سردرد و حالت تهوع دارد، اما هیچ کسی به او توجه نمی‌کرد. وقتی آقای وانگ را به بازداشتگاه بردند، دوباره به مأموران گفت که شدیداً مصدوم شده است. آنها همچنان او را نادیده گرفتند.

صبح روز بعد، آقای وانگ استفراغ و غش کرد. دکتر و مسئول بخش آمدند و از وضعیت او پرسیدند، اما هیچ کاری درباره آن نکردند.

آقای وانگ به تدریج از این مصدومیت بهبود یافت.

خانواده آقای وانگ بر اساس ماده 33 قانون اساسی چین، شکایتی علیه آن مأموران پلیس تنظیم کردند. در این ماده می‌گوید که این کشور به حقوق بشر احترام می‌گذارد و از آن محافظت می‌کند. شکایتی که این خانواده تنظیم کرده است ادعا می‌کند که مأموران پلیس به طور غیرقانونی آزادی آقای وانگ را محدود کرده و قانون را نقض کرده‌اند.