(Minghui.org) دو تمرین‌کنندۀ فالون گونگ به نام‌های خانم پنگ شیائوهونگ و خانم یانگ جین‌مِی در روز 7 فوریۀ 2018 به‌طور غیرقانونی در دادگاه شهرستان چانگلی در چینهوانگ‌دائو در استان هبی محاکمه شدند.

دختران آنها که به نمایندگی از طرف آنها شاهد تعیین شده بودند بازداشت و توسط پلیس برده شدند. وکلای مدافع آنها از سالن دادگاه بیرون شدند.

مأموران ادارۀ پلیس نیوتویا خانم پنگ و خانم یانگ را در روز 27 آوریل 2017 در بازار محلی دستگیر کردند. او درحال صحبت با مردم دربارۀ آزار و شکنجۀ فالون گونگ توسط رژیم کمونیستی بود. چند روز بعد پلیس بدون حکم ورود، خانۀ خانم پنگ را غارت و لوازم شخصی خانواده‌اش را توقیف کرد.

هر دو تمرین‌کننده در 11 مه 2017 به بازداشتگاه اول شهر چینهوانگ‌دائو برده شدند و پروندۀ آنها دو هفته بعد به دادستانی فرستاده شد.

این دو تمرین‌کننده در 7 فوریۀ 2018 بدون حضور وکلای مدافع محاکمه شدند.

1. بازداشت دو دختر

دختر خانم پنگ، خانم وِن شین، و دختر خانم یانگ، خانم یانگ یانگ، در حدود ساعت 8 صبح روز محاکمه به دادگاه رسیدند. سپس از آنها خواستند که به اتاق میانجیگری بروند. درحالی‌که آنها منتظر بودند یک نگهبان دفاعیۀ آنها را برای بررسی گرفت. کارکنان دادگاه به آنها گفتند که اظهاریۀ آنها «حاوی مطالب ضد دولت» است و از پس دادن آن خودداری کردند.

در ساعت 11 صبح، با اینکه خانم وِن شین به‌عنوان شاهد قانونی خانم پنگ احضار شده بود، مسئولین دادگاه از او دربارۀ رابطه‌اش با خانم پنگ سؤال کردند. یکی از اعضای خانوادۀ او مجبور شد به خانه‌شان که 60 کیلومتر فاصله داشت برود و برگۀ ثبت احوال را بیاورد. وقتی برگۀ ثبت احوال به دادگاه آورده شد ساعت از 1 بعدازظهر گذشته بود.

بعد از ساعت 2 بعدازظهر به تمام اعضای خانوادۀ این دو تمرین‌کننده گفتند که به بخش بررسی امنیتی بروند. اما پیش از اینکه این دو دختر مورد بررسی امنیتی قرار بگیرند، از آنها خواستند که مجدداً به اتاق میانجیگری بروند. کارکنان دادگاه از آنها سؤالهایی درخصوص هویتشان و قصدشان از آمدن به دادگاه پرسیدند.

چند دقیقه بعد بیش از ده مأمور به اتاق میانجی‌گری وارد شدند. آنها ادعا کردند که گزارش این دو دختر به‌خاطر برهم زدن نظم دادگاه به مسئولین داده شده‌ است. آنها را به زور به داخل ماشین پلیس کشاندند و به ادارۀ پلیس بردند.

وقتی این دو دختر دلیل بازداشتشان را از پلیس پرسیدند، یکی از مأموران گفت که آنها مطالب فالون گونگ دراختیار داشته‌اند. دو دختر گفتند که این مطالب مدارک دفاع در محاکمۀ دو تمرین‌کنندۀ فالون گونگ هستند. پلیس آنها را تا بعد از ساعت 6 عصر نگه داشت.

2. اخراج وکیل مدافع از سالن دادگاه

در سالن دادگاه از وکیل خانم پنگ خواستند که کیفش را برای بررسی امنیتی تحویل دهد. وقتی وکیل درخصوص دلیل قانونی این کار سؤال کرد و با آنها همکاری نکرد، او را از سالن دادگاه بیرون کردند.

خانوادۀ هر دو تمرین‌کننده مجبور شدند برای ورود به سالن دادگاه از بازرسی امنیتی عبور کنند. همسر خانم پنگ کارت شناسایی خود را فراموش کرده بود و درنتیجه اجازۀ ورود به او داده نشد. به هیچ کدام از دوستان این دو تمرین‌کننده اجازۀ حضور در جلسۀ دادرسی داده نشد.

محاکمه بدون حضور وکلای مدافع آغاز شد و کمتر از دو ساعت به طول انجامید. هر دو تمرین‌کننده بی‌گناهی خود را اعلام کردند.