(Minghui.org) در سال 2000، اولین محل تمرین فالون دافا در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین راه‌اندازی شد. در آن زمان فقط یک نفر آمد، اما بعدها که محل تمرین و مطالعه در پارکی در مجاورت محلۀ چینی‌ها دایر شد، افراد یکی پس از دیگری به این مکان آمده‌اند.