(Minghui.org) با شیوع ویروس کرونای ووهان، همۀ مریدان واقعی دافا می‌دانند که زندگی موجودات ذی‌شعور را گرامی بدارند. به‌ویژه، شاگردان دافا در چین برای نجات هر چه بیشتر موجودات ذی‌شعور بسیار تلاش کرده‌اند، باوجود اینکه خودشان نیز با شرایط سختی مواجه هستند.

با این حال، شخصی در تاریخ 12فوریه مقاله‌ای را ارسال و ادعا کرد که این مقاله‌ای است که بنیان‌گذار فالون دافا نوشته‌اند و آن را در مینگهویی منتشر کرده‌اند. این مقاله با عنوان «همه چیز به‌طور منظمی نظم و ترتیب داده شده است» ادعا می‌کند که: «مصیبت ووهان تجلی این است که فا دنیای بشری را اصلاح می‌کند و آن استفاده شده تا به شکوه و عظمت دافا اعتبار ببخشد.»

هدف از این مقاله این است که شهرت بنیان‌گذار دافا را خراب و علیه دافا نفرت ایجاد کند و با تزکیه و نجات موجودات ذی‌شعور مریدان دافا مزاحمت ایجاد کند.

هر موجودی در جهان، بدون توجه به اینکه چه کسی باشد، باید مسئولیت اعمال خود را به‌عهده گیرد. بدین‌وسیله به آن جاسوسانی که هنوز به حزب کمونیست چین امید بسته‌اند هشدار می‌دهیم- به‌طور سرسری نام استاد ما را ذکر نکنید؛ وگرنه وقتی درنهایت استاد چیزی درباره شما بگویند چه چیزی در انتظارتان خواهد بود؟ به آنچه انجام دادید دوباره بیندیشید و منتظر نمانید تا اینکه برای جبران اعمال‌تان دیگر خیلی دیر شده باشد.

هیئت تحریریه مینگهویی

۱۳ فوریه ۲۰۲۰