(Minghui.org) مایه خوشنودی انتشارات مینگهویی است که این کتاب انگلیسی جدید را معرفی می‌کند: پاندمی ح‌ک‌چ: چگونه پی‌بردن به فریب حزب کمونیست چین مسیری رو به امید را ارائه می‌دهد. نسخه کیندل این کتاب در آمازون اکنون برای پیش‌سفارش در دسترس است و از 27سپتامبر2020 آماده ارائه است. فرمت‌های دیگر کتاب الکترونیکی و نسخه کاغذی آن نیز بعداً در دسترس قرار خواهد گرفت.

روی جلد کتاب

خلاصه کتاب

ابتدا که ویروس جدید کرونا در سال 2019 در ووهان ظاهر شد، حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) به‌طور نظام‌مندی شیوع این بیماری را مخفی کرد و باعث ایجاد این پاندمی شد که اکنون در جهان می‌تازد و همه جا را ویران می‌کند. سپس رژیم یک کمپین اطلاعات نادرست را به راه انداخت و خود را ناجی کشورهایی معرفی کرد که تحت تأثیر این آلودگی قرار گرفته‌اند.

همبستگی بین کشورهایی که به‌شدت از این ویروس آسیب دیده‌اند و ارتباط نزدیک‌شان با ح‌ک‌چ ما را بر آن می‌دارد که علل اساسی این مسئله را بررسی کنیم: امروز در کجا هستیم، ازجمله اینکه چطور رژیم چین جهان را فریب داده است و چرا سایر کشورها سوءرفتارهای این رژیم را نادیده گرفته‌اند و حتی به عملی‌کردن آنها کمک کرده‌اند.

اکنون که پاندمی ویروس کرونا، ماهیت ح‌ک‌چ را آشکار کرده است، افراد بیشتری در سراسر جهان به نیاز به پاسخگویی این رژیم پی برده‌اند و اینکه حفظ ارزش‌ها و اخلاقیات جهانی باعث می‌شود بتوانیم از وقوع فاجعه دیگری مانند این فاجعه جلوگیری کنیم.

فهرست مطالب مقدمه معرفی فصل 1: چه اشتباهی رخ داد؟ظهور نخستین نمونهساکت‌کردن پزشکان و افشاگرانکم‌اهمیت‌جلوه‌دادن تهدیدنابودی نمونه‌ها و داده‌هامخفی‌کاری نظام‌مند فصل 2: کمپین اطلاعات نادرست
تلفاتِ بیشتر از آنچه گزارش شد
فشار برای سرپوش گذاشتن روی ارقامتقصیر را گردن سایرین انداختناز مرکز اپیدمی تا ناجی‌بودندیپلماسی ماسکارتش اینترنتی چین: یک کتابچه آموزشی

فصل 3: نگاه اجمالی به زندگی در چین
جامعه نمونه‌ای که دولت محلی رهایش کرد
نگرانی کم برای رفاه و سلامتی شهروندانیک نمایش سیاسیتشدید کنترل اجتماعی

فصل 4: ویروس بر مناطق تحت نفوذ ح‌ک‌چ سایه می‌افکندشراکت ایتالیا و اسپانیا با ح‌ک‌چچگونه ایالات متحده ببری را پرورش دادانگلیس در جستجوی سرمایه‌گذاری چین

فصل 5: ماهیت اساسی حزب کمونیست چین شیوع پاندمی را اجتناب‌ناپذیر کردتاریخچه فریبمخفی‌کاری درباره ویروس، انعکاس آخرین کمپین آزار و شکنجه به‌دست ح‌ک‌چاز گوسفندان قربانی تا گرگ‌های جنگجوچگونه آموزه‌های ضدبشری ح‌ک‌چ صحنه را برای شیوع قرن بیست‌ویکم آماده می‌کند

فصل 6: بازگشت به جایی که به آن تعلق داریمتأمل درباره خرد باستانیمسیر به سوی استبدادایستادگی با اصول‌مان در عصر مدرن

فصل 7: درخواست پاسخگویی از ح‌ک‌چ
عقب‌رانده‌شدن در صحنه بین‌المللی
بازاندیشی درباره روابط با ح‌ک‌چتحقیقات، تحریم‌ها و دادخواهی‌ها

فصل 8: امید به افقچینی‌ها بیدار شده و به واقعیت هشیار می‌شوندمعجزات در طول پاندمیایجاد آینده‌ای بهتر