آموزش فا در کنفرانس فای واشنگتن دی‌سی

۲۲ ژوئیه ۲۰۰۲

لی هنگجی

درود! ( تشویق گرم)

از دفعۀ پیش که شما را دیدم مدت زیادی می‌گذرد. بنا به دلایل مختلف فراوان، نمی‌خواهم زیاد ظاهر شوم. دلیل اصلی این است که مریدان دافا درحال اعتباربخشی به فا و نجات موجودات‌ ذی‌شعور هستند؛ هریک از مریدان دافا درحال برگزیدن مسیر خودشان هستند و هر یک از مریدان دافا باید این فرصت را داشته باشند که مسیر خود را برگزینند. ازاین‌رو به‌عنوان استادتان، نمی‌توانم فرصت‌تان برای اعتباربخشی به فا را از شما بگیرم. باید بگذارم خودتان این کار را انجام دهید. البته، درحالی که بسیاری از شاگردان درحال اعتباربخشی به فا، نجات موجودات ذی‌شعور و روشنگری حقیقت هستند، هنوز مسائل بسیاری دارند که می‌خواهند در رابطه با نحوۀ ادارۀ آنها از استاد سؤال کنند.

سه‌سال گذشته را به‌یاد بیاورید، زمانی که آزار و اذیت شیطانی تازه شروع شده بود- بسیاری از شاگردان‌مان نمی‌دانستند چه کار کنند. مریدان جوان‌تر ما از میان چیزی شبیه شیطنت انقلاب فرهنگی نگذشته بودند. اما به‌تدریج همگی‌تان متعادل و آرام شدید و از حالتی که نمی‌دانستید چه کار کنید به حالتی که نهایتاً آگاه شدید چه کار کنید، گذر کردید. گرچه در این روند وقفه‌هایی نیز داشتیم، اما مسیر را خودتان پیمودید. در بحبوحۀ این آزار و شکنجۀ شیطانی، هر یک از شما به‌طور جدی به این فکر کردید که چه کاری باید انجام دهید و چه مسیری را باید بپیمایید، و از طریق آن، تقوای عظیم خود را بنا نهادید؛ ازمیان این سختی عظیم گذر کرده‌اید. این قابل‌توجه است، این کاری است که یک مرید دافا باید انجام دهد و این مسیر اصلاح فایی است که پشت سر به‌جای خواهید گذاشت، تقوای عظیم یک موجود روشن‌بین. به‌ همین دلیل است که در مواقع بسیاری استاد نمی‌تواند به همگی شما بگوید چه کاری انجام دهید. دافا هم‌اکنون به شما آموزش داده شده و اگر مسائل را با فا مورد ارزیابی قرار دهید، قادر خواهید بود به‌خوبی عمل کنید. وقتی مشکلات بزرگی وجود داشته باشد، قطعاً به شما می‌گویم. به‌جز این استثناء، وقتی به بسیاری از کارهای خاصی می‌رسد که با آن مواجه می‌شوید، باید خودتان به‌دقت درباره‌شان فکر کنید و این به عهدۀ خودتان است که راهی برای حل و فصل کردن آنها بیابید. هر جا مشکلی وجود دارد، آنجا جایی است که باید حقیقت را روشن کنید و مردم را نجات دهید. وقتی با مشکلات مواجه می‌شوید آن را دور نزنید و مسیر انحرافی را برنگزینید. وقتی چیزی را می‌بینید که به ما آسیب می‌رساند، یا وقتی چیزی را می‌بینید که مانع اعتباربخشی ما به فا می‌شود، آن را دور نزنید و مسیری انحرافی را برنگزینید- باید با آن مواجه شوید و حقیقت را روشن کنید و آن موجودات را نجات دهید. این همان رحمت و نیک‌خواهی یک مرید دافا است و این نجات موجودات است که انجام می‌دهیم. همزمان، وقتی درحال روشنگری حقیقت هستید می‌توانید مشکلی درخصوص فریب خوردن، درک اشتباه و پیش‌قضاوت بسیاری از افراد را حل و فصل کنید. هرچه باشد، دروغ‌های موجود در شایعات این آزار و اذیت شیطانی که در چین درحال وقوع است بسیاری از موجودات ذی‌شعور را گمراه کرده است. آنها با نمایشی فریب‌آمیز روی حقیقت سرپوش گذاشته‌اند. وقتی مردم با حقیقت مواجه شوند، به‌دقت دربارۀ‌ مسائل فکر می‌کنند و اینکه چگونه به همۀ آنها واکنش نشان دهند انتخاب خودشان است.

بنابراین، با نگاه به وضعیت کلی در این سه سال اخیر، در کل خیلی خوب عمل کرده‌اید و بیشتر و بیشتر به‌بلوغ رسیدید و بیشتر و بیشتر عقلانی شدید- مخصوصاً شاگردان در سرزمین اصلی چین. در ابتدا، ازآنجا که نمی‌دانستید چه کار کنید، به‌نظر می‌رسید پراکنده شدید. اما به‌زودی از حالتی که نمی‌دانستید چه کار کنید گذر کردید و به حالتی رسیدید که به‌تدریج به نحوۀ مواجهه با این نمایش شیطان آگاه شدید تا اینکه نهایتاً همگی‌تان توانستید آرامش خود را بدست آورید و به مرحلۀ‌ امروز رسیدید که بیشتر و بیشتر به‌بلوغ رسیده‌اید. نزدیک به یکصد میلیون نفر درحال تزکیه هستند و شاگردان جدید، شاگردان قدیمی، آنهایی که فا را عمیقاً مطالعه کرده‌اند، آنهایی که فا را به‌طور سطحی مطالعه کرده‌اند و آنهایی که تازه از فا آگاه شده و به درکی از آن رسیده‌اند، وجود دارند. این‌طور نیست که همۀ این تمرین‌کنندگان بتوانند فا را از فا درک کنند. بسیاری از شاگردانی که فا را عمیقاً مطالعه نکرده‌اند و بسیاری از شاگردان جدید در مواجهه با این سختی شیطانی، با وابستگی‌های بشری‌شان، هر یک، برداشت‌های مختلف خود را از مسائل و درک‌های مختلف خود را در زمینۀ اعتباربخشی به فا دارند. ازاین‌رو بسیاری از افراد وقتی به فا اعتبار می‌بخشند و حقیقت را روشن می‌کنند، آن را تا حدودی با وابستگی‌های بشری انجام می‌دهند. وقتی تحت آزار و شکنجه قرار می‌گیرند، احساسات بشری‌، وابستگی‌های بشری عادی‌شان را تحریک می‌کند و با فریب و مهربانیِ جعلی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. هر چه روی دهد، فقط با ادامۀ مطالعه فا می‌توانید از افکار بشری‌تان رها شوید، می‌توانید از وابستگی‌های‌تان رها شوید و درنتیجه می‌توانید تحت تأثیر هیچ یک از مسائل بشری قرار نگیرید. بیش از سه سال سپری شده و این آزار و شکنجه‌ای که نیروهای کهن به ما تحمیل کرده‌اند ما را بیشتر و بیشتر به‌بلوغ رسانده، بیشتر و بیشتر عقلانی کرده، بیشتر و بیشتر ذهن‌مان را روشن کرده، بیشتر و بیشتر پایدار کرده و بیشتر و بیشتر باعث شده همزمان که این دروغ‌های شیطان را افشاء می‌کنیم و به دافا اعتبار می‌بخشیم و موجودات ذی‌شعور را نجات می‌دهیم، این آزار و اذیت شیطان را جدی‌تر بگیریم.

ده سال است که دافا در دنیا اشاعه پیدا کرده است. سه سال پیش هنوز ده سال نشده بود- فقط هفت سال بود. گرچه زمان کمی بود، اما دافا عمیقاً در کیهان ریشه کرده بود، در دنیای بشری ریشه کرده بود و هیچ کسی نمی‌توانست آن را تکان دهد. اکنون با نگاه به وضع کلی، در ظاهر، این آزار و شکنجه هنوز کاملاً شرارت‌آمیز است، اما در حقیقت تعداد کمی از آن اهریمنان فاسد و پلیدی که می‌توانند مردم را کنترل و مهار کنند باقی مانده‌اند. هرچه تعدادی که باقی مانده باشند کمتر شود، شیطان با وحشی‌گری بیشتری شرارت می‌کند؛ هرچه تعدادی که باقی مانده باشند کمتر شود، جنون‌آمیزتر می‌شوند. تزکیه‌کنندگان خاصی که دافا را تا درجات مختلفی درک کرده‌اند، درجات مختلفی از پایداری را نشان می‌دهند و اینکه اکنون وضعیت کلی اصلاح فا را چگونه درک می‌کنند نیز متفاوت است. وضعیت مختلف تزکیه‌شان منجر به درک‌های مختلفی می‌شود. برخی ممکن است فکر کنند که شرایط خشن و جدی است؛ برای برخی از افراد ممکن است اکنون سختی شرایط ظاهراً کمتر باشد؛ و برخی ممکن است فکر کنند اکنون دقیقاً فرصت خوبی برای نجات موجودات ذی‌شعور و روشنگری حقیقت است. درک و فهم‌های مختلف افراد از فا، منجر به برداشت‌های مختلفی از وضعیت جاری می‌شود و تمام آنچه درحال وقوع است افکار بشری مختلفی را هدف قرار می‌دهد. آنهایی که خوب عمل می‌کنند، محیط پیرامون خود را تغییر می‌دهند و آنهایی که ضعیف عمل می‌کنند باعث می‌شوند محیط پیرامون‌شان برطبق حالت ذهن‌شان تغییر کند. مریدان دافا حالات ذهنی مختلفی دارند، ازاین‌رو برداشت‌های مختلفی از محیط دارند، و به همین دلیل است که هر فردی به شکل مختلفی رفتار می‌کند. همان‌طور که می‌بینیم، وضعیت واقعی، این‌گونه است که نیروهای کهن شیطانی می‌خواهند آنچه را که خواهان آن هستند انجام دهند. خوب عمل کردن، پیمودن مسیر نظم و ترتیب داده شده به‌وسیلۀ نیروهای کهن نیست؛ هدف این است که اجازه نداد نیروهای کهن از شکاف‌های‌تان سوءاستفاده کنند. علی‌رغم همۀ‌ اینها، مریدان دافای ما به‌طور کلی بیشتر و بیشتر به‌بلوغ رسیده‌اند و تمام اینها را با عقلانیت، آرامش،‌ پایداری و جدیت بیشتر و بیشتری اداره می‌کنند. در ابتدا، بسیاری از شاگردان افکار بشری بسیاری داشتند و حالات تزکیۀ مختلفی را به‌نمایش گذاشتند. در ظاهر مشغول اعتباربخشیدن به فا بودند درصورتی که در حقیقت تفکر بشری داشتند که در آن مخلوط بود و نمی‌توانستند به هدف اعتباربخشی به فا برسند و وقتی مورد آزار و شکنجه قرار می‌گرفتند نتایج معکوس حاصل می‌شد. اکنون مسائل متفاوت هستند. حالا از چیزی که سه سال پیش بودید کاملاً متفاوت هستید. البته درحال تزکیه هستید و هنوز افکار بشری دارید و به‌خاطر آن، قادر هستید درمیان مردم عادی تزکیه کنید. اما این افکار بشری متجلی می‌شوند و در برهه‌های مختلف در شرایط مختلف نقش بدی ایفا می‌کنند. اما در مقایسه با سه سال قبل، بیشتر و بیشتر قابل‌توجه شدید، یا به‌عبارت دیگر، مریدان دافا به‌بلوغ بیشتری رسیده‌اند.

این آزار و اذیت شیطان طول نخواهد کشید، زیرا اهریمنان پلید و ارواح فاسدی که انسان‌ها را کنترل می‌کنند کمتر و کمتر می‌شوند. انسان‌ها توانایی این را ندارند که خودشان کار مهمی انجام دهند؛ انسان‌ها همیشه تحت کنترل موجودات دیگر بوده‌اند. در گذشته دلیل اینکه سردستۀ شیطان در چین جرأت کرد مریدان دافا را مورد آزار و شکنجه قرار دهد این بود که عوامل اهریمنی‌ای که آن لاابالی شیطانی را کنترل کنند نیز وجود داشتند. با نگاه به وضعیت کلی اصلاح فا، تمام این کارهایی که مریدان دافا برای اصلاح فا، برای نجات موجودات ذی‌شعور و برای روشنگری حقیقت انجام می‌دهند در مرحلۀ پایانی خود هستند. مقاله‌ای که نوشتید و در وب‌سایت PureInsight قرار دارد عنوان کرد که «کتاب مکاشفه» در انجیل می‌گوید که جانور شیطانی به‌مدت چهل و دو ماه با دهانش به خدا حمله می‌کند، که مدت سه سال و نیم است. دربارۀ اینکه آیا این‌گونه است یا خیر نظری نمی‌دهم، اما می‌توانم بگویم که این نمایش شیطانی واقعاً به مرحلۀ پایانی خود رسیده، مرحله‌ای که اراده‌ای برای ادامه دادن آن دارد، اما توان آن را ندارد.

سردستۀ شیطان در دنیای بشری که در چین زندگی می‌کند و اهریمنان فاسد شیطانی آن را کنترل می‌کنند، دیگر انسان نیست. در حقیقت، آن چیز لاابالی مدت‌ها پیش مرد، و هر چیزی که این موجود را می‌سازد تماماً در جهنم است. فقط سطحی‌ترین لایۀ بدن شکل‌گرفتۀ بعد از تولدش، آن شکل مادیِ شکل‌گرفتۀ بعد از تولد، هنوز به‌وسیلۀ‌ شیطان پابرجا نگه داشته می‌شود. نیروهای کهن بهترین سعی خود را می‌کنند تا آن را پابرجا نگه دارند، زیرا وقت و زمانی که نیروهای کهن برای آزمایش دافا تا پایان نظم‌ و ترتیب دادند هنوز فرا نرسیده است. اگر امروز دیگر این ظاهر پابرجا نگه داشته نمی‌شد، به توده‌ای خاکستر و توده‌ای دود سیاه تبدیل می‌شد- اصلاً چیزی نمی‌بود. اگر بخواهیم مانند مردم عادی بگوییم، صد بار تاکنون مرده بود. اما آن اهریمنان فاسد هنوز شکل و قالب آن را در ظاهر پابرجا نگه می‌دارند و هنوز از این یک ذره چیز در بیرونی‌ترین لایه استفاده می‌کنند. اما ذهنش کاملاً غیرعادی است. حالا پس از اینکه دافا و مریدان دافا را مورد آزار و شکنجه قرار داده، ترسیده است؛ و به همین خاطر، جرأت نمی‌کند از مقام خود پایین‌ بیاید، به‌ همین خاطر دیوانه شده است، به همین خاطر، برای فالون گونگ زندگی می‌کند و به همین خاطر، در نگرانی و اضطراب دائم است. در عین حال، موجودات شیطانی بیشتر و بیشتری که مردم را کنترل می‌کرده‌اند، همزمان که مریدان دافا افکار درست می‌فرستند و حقیقت را روشن می‌کنند ازبین می‌روند. وقتی به تصویر کلی اصلاح فا می‌نگرید، همزمان که همۀ این کارها را انجام می‌دهیم، عوامل کهن در کیهان به‌طور پیوسته درحال کاهش هستند. بنابراین، این قدرت شیطان را بیشتر و بیشتر کاهش داده است. دیگر نمی‌تواند شرارت خود را در مقیاس وسیعی حفظ کند و فقط می‌تواند در مناطق محدودی شیطنت کند و گستره‌شان به‌طور پیوسته کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که هر یک از مریدان دافا باید به اهمیت روشنگری حقیقت پی ببرند. این مهمتر از هر چیز است و کاری است که باید با نهایت تلاش‌تان انجام دهید و باشکوه‌ترین است. نجات موجودات ذی‌شعور و کمال بدن‌های کیهانیِ متناظر با شما، همگی بخشی از این هستند. هر یک از مریدان دافا باید این کار را انجام دهند. حتی یک فرصت را نیز از دست ندهید.

همگی دیده‌اید که مردم خارج از سرزمین اصلی چین بیشتر و بیشتر ذهن‌شان روشن می‌شود. این بازتابی از روشنگری حقیقت مریدان دافا است و به‌خاطر این است که نیروی اصلاح فا، شیطان بیشتری را پاکسازی کرده و باعث شده دیگر شیطان نتواند مردم دنیا را کنترل کند. مردم به‌طور عقلانی درحال اندیشیدن هستند. آنچه قبلاً مردم را مهار می‌کرد دیگر وجود ندارد و عواملی که با مردم مداخله می‌کرد تا کارهای بدی انجام دهند پاکسازی شده‌اند. مردم خارج از سرزمین اصلی چین اکنون ذهن‌شان روشن شده و حتی روشن‌تر هم می‌شود و بیشتر و بیشتر قادر هستند ماهیت این آزار و اذیت شیطانی در چین را ببینند. ازاین‌رو برای مریدان دافای ما در خارج از سرزمین اصلی چین، این فرصتی است که بیشتر حقیقت را روشن کنند و به مردم سراسر دنیا و حکومت هر کشوری کمک کنند این نمایش شیطان را بهتر درک کنند. بنابراین امیدوارم در این راستا کار خود را استوارتر انجام دهید و به مردم کمک کنید به‌طور واقعی به همۀ اینها پی ببرند.

شما مریدان دافا هستید، ازاین‌رو بدون توجه به اینکه در چه محیطی هستید، وقتی کارهایی مانند روشنگری حقیقت و نجات موجودات ذی‌شعور را انجام می‌دهید، باید رفتار و منش یک مرید دافا را به‌نمایش بگذارید. هرچه باشد شما تزکیه‌کننده هستید، بنابراین اگر می‌خواهید این کار را به‌خوبی انجام دهید، مهمترین کاری که باید انجام دهید این است که فا را مطالعه کنید. بدون توجه به اینکه چقدر مشغول هستید، باید فا را مطالعه کنید. این مخصوصاً برای شاگردانی مصداق دارد که دیر قدم پیش گذاشتند یا افرادی که لغزیده‌اند یا آنهایی که نتوانسته‌اند همراه شوند- باید فا را زیاد مطالعه کنید، بیشتر به انتقادات گوش کنید، و عجله کنید که برسید. هر کسی نیاز دارد که اهمیت فرستادن افکار درست را متوجه شود. زیرا مرید دافا هستید و مردم عادی نیستید که مشغول انجام کارهایی برای دافا باشید، بلکه مرید دافایی هستید که درحال اعتباربخشی به فا هستید. سردستۀ شیطان در چین دروغ‌هایی پخش کرده که من ادعا می‌کنم عیسی یا شاکیامونی هستم. همگی می‌دانید که آنها دروغ‌های بی‌شرمانه‌ای هستند که آن لاابالی که به‌دلخواه خود دروغ می‌گوید سرهم کرده است. من عیسی نیستم، من شاکیامونی نیستم، ‌اما فا میلیون‌ها میلیون عیسی و شاکیامونی را آفریده است که جرأت پیمودن مسیر حقیقت را داشته‌اند، افرادی که جرأت این را داشته‌اند که به‌خاطر حقیقت، زندگی‌شان را به‌خطر بیندازند و جرأت این را داشته‌اند که زندگی‌شان را وقف نجات موجودات ذی‌شعور کنند. (تشویق طولانی)‌ هر یک از شما مریدان دافا باید به‌طور واقعی متوجه شوید که چه کسی هستید و مسیرتان را به‌خوبی بپیمایید. واقعاً به آن حد باشکوه هستید، ازاین‌رو باید به‌طور عقلانی و با جدیت در کارهایی که امروز باید انجام دهید به‌خوبی عمل کنید. اکنون وقتی حقیقت را برای سایرین روشن می‌کنید همگی احساس می‌کنید که باید با موجودات ذی‌شعور با نیک‌خواهی رفتار کنیم، پس حتی در میان مریدان دافای‌مان باید بیشتر نیک‌خواه باشید. همگی مریدان یک روش هستید و از تمام وجودتان برای اصلاح فای کیهان می‌بخشید، پس باید با یکدیگر به‌خوبی همکاری کنید. با وابستگی‌های بشریِ بسیار زیاد به مسائل نپردازید و با تعامل با یکدیگر همراه با وابستگی‌های بشری، تضادها و مشاجرات غیرضروری ایجاد نکنید. در این شرایط رفتارتان باید همیشه بردباری، مهربانی و خوبی مریدان دافا را نشان دهد. مسائل[۱] فردِ دیگر، مسائل شما هستند و مسائل شما، مسائل او هستند. ما دربارۀ آن «وحدت» که مردم عادی از آن صحبت می‌کنند، صحبت نمی‌کنیم، چیزی که اجبارشده و سطحی است. شما تزکیه‌کننده هستید و قلمروی شما بالاتر است. ازاین‌رو در بسیاری از پروژه‌های‌تان رفتارتان باید بازتابی از درک‌کردن دیگران باشد، توانایی گوش کردن به نظرات دیگران و توانایی ارزیابی درست و اشتباه بودن امور با استفاده از دافا. درواقع، اکنون خیلی بهتر از قبل هستید؛ اما فکر می‌کنم باید در زمانِ پیش رو حتی بهتر عمل کنید.

امروز عمدتاً می‌خواستم همگی شما را ببینم. دفعۀ قبل در کنفرانس فا در کانادا شرکت نکردم، که دهمین سالگرد اشاعۀ‌ دافا در دنیا را جشن گرفتند. به‌خاطر این نبود که مریدان دافا خوب عمل نکرده بودند، بلکه بدین خاطر بود که بسیاری از افرادِ دیگر نیز می‌خواستند مرا ببینند. نمی‌خواهم در ملأ عام ظاهر شوم، زیرا اگر این کار را می‌کردم، تمام توجه مردم روی من متمرکز می‌شد. اکنون شما افرادی هستید که درمیان مردم دنیا درحال اعتباربخشی به فا هستید و شما افرادی هستید که درحال نجات موجودات ذی‌شعور و در روند روشنگری حقیقت درمیان مردم دنیا درحال به‌کمال رساندن هر چیزی از خود هستید. بنابراین می‌خواستم این فرصت را برای شما بگذارم و بگذارم شما این کارها را انجام دهید. اگر غیر از این عمل می‌کردم، اگر در ملأ عام ظاهر می‌شدم، هیچ کسی به چیزی که شما به اجتماع می‌گفتید یا به حکومت‌ها می‌گفتید گوش نمی‌کرد- همگی می‌خواستند مستقیماً از من بشنوند. و اگر این روی می‌داد، استاد می‌بایست درحالی که امور اصلاح فا را انجام می‌دهد، مسائل در دنیای بشری را نیز اداره می‌کرد- و من قادر نمی‌بودم خودم همۀ آن کارها را انجام دهم، درست؟ البته دلایل دیگری نیز بود.

نمی‌خواهم بیشتر صحبت کنم. امروز صرفاً می‌خواستم همگی شما را ببینم. امیدوارم این کنفرانس فای ما بهتر پیش برود. همچنین، یک دلیل برای اینکه این کنفرانس فای ما می‌تواند موفق باشد و این حقیقت که دافا می‌تواند جای پایی در ایالات متحده داشته باشد، حمایت بسیار زیاد مردم امریکا است. اینجا از مردم امریکا تشکر می‌کنیم (تشویق)، از نمایندگان کنگره ایالات متحده و قانون‌گذاران در سطوح مختلف حکومت تشکر می‌کنیم و از تمام سطوح مختلف حکومت ایالات متحده تشکر می‌کنیم. ( تشویق)

مسیرتان را به‌خوبی بپیمایید. بدون توجه به اینکه چه چیزی [روی دهد]، هر چیزی که باشکوه‌ترین است در انتظار مریدان دافا است و هر چیزی که وحشتناک‌ترین است در انتظار آن افرادی است که نقشی منفی در اصلاح فا ایفا می‌کنند. ( تشویق طولانی)[۱] - کلمۀ چینی اینجا که به «مسائل» ترجمه شده، بسیار وسیع است و «موضوع»، «کار»، «مشکل»، «امور» و مانند آن نیز معنی می‌دهد.