حاشیه‌ی استاد بر مقاله‌ی یک شاگرد

تمامی مریدان دافا، خواه در چین باشند یا دیگر نقاط دنیا، باید همراه با رویکردهایی که برای مقابله با آزار و شکنجه برمی‌گزینند، ایمنی مریدان دافای چین را در نظر داشته باشند. تمامی اعمالی که ایمنی مریدان دافا را به خطر می‌اندازد باید متوقف شود.

لی هنگجی
۳۱ مه، ۲۰۰۴
بازبینی شده در تاریخ ۸ اکتبر، ۲۰۰۵