روشن‌گری

سه کار، چیزی است که درحال حاضر مریدان دافا نیاز دارند به‌خوبی انجام دهند. حقوق بشر چیزی است که موجودات بشری در طلب آن هستند و به آن بها می‌دهند، درحالی که تزکیه‌کنندگان، فراسوی این دنیا رفتن را هدف خود قرار می‌دهند. کار کردن مریدان دافا علیه آزار و شکنجه چیزی است که در سطح به‌وقوع می‌پیوندد، اما واقعیت این است که این‌ها کارهای نجات مردم، نجات موجودات ذی‌شعور هستند. "دو امدادی مشعل حقوق بشر" درگیر کارکردن علیه آزار و شکنجه و کمک به مردم برای دیدن ماهیت حزب شیطانی می‌شود، اما آن نمی‌تواند جایگزین روشن‌گری حقیقت برای نجات مردم شود. "دو امدادی مشعل حقوق بشر" توسط مردم عادی که سعی دارند آزار و اذیت مردم چین به‌دست حزب شیطانی را افشا کنند و در برابر آن مقاومت کنند آغاز شد و متمرکز بر آن‌ها است، بنابراین آن قرار نیست که به مریدان دافا منتقل شود. مریدان دافا در سرزمین چین نباید کار "روشن‌گری- حقیقت"‌شان را کنار بگذارند و در مقیاسی وسیع شرکت کنند.

لی هنگجی
۱۴ آوریل، ۲۰۰۸