دربارۀ انتخابات سراسری

در این جهان شکوهمند، اهریمن کمونیست به‌هم‌ریختگی ایجاد می‌کند
تقلب و فساد در حال آسیب‌ رساندن به کشوری قدرتمند است
تمام این دسیسه‌ها باعث می‌شود مردم دلسردتر شوند
چه زمانی عدالت و وجدان بر خواهد گشت؟

لی هنگجی
۸ نوامبر ۲۰۲۰