به مریدان دافای شر‌کت‌کننده در کنفرانس فا در تایوان

درود بر مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس فا در تایوان!

 تزکیه امری مهم است. روندی از این است که عهدتان را به انجام برسانید، وجودتان را دوباره نو کنید و از نو موجودی مقدس شوید. هر موجودی، بدون توجه به سرچشمه‌اش، در این لحظۀ‌ حیاتی در تاریخ، درحال انتخاب آینده‌اش است. آنچه مریدان دافا باید انجام دهند این است که به مردم امید نجات را ارائه دهند و موجوداتی را که می‌توانند نجات یابند به مسیر بازگشت رهنمون کنند. ازاین‌رو، باید فا را به‌خوبی مطالعه کنید و تزکیه‌کنندۀ واقعی شوید؛ فقط در این صورت است که می‌توانید این وظیفه را به عهده بگیرید و این مسئولیت مقدس و باشکوه را به انجام برسانید.

برای کنفرانس فای شما آرزوی موفقیت دارم!

استاد لی هنگجی
۹ دسامبر ۲۰۲۳