اعداد سمبولیک هستند؛ آنها بیانگر هرچیز و همه‌چیز هستند. اما آنها همچنین مانند نقابی آنچه ارائه می‌دهند را پنهان می‌کنند. در ده سال، اسامی بیش از 3000 تمرین‌کننده فالون گونگ جمع‌آوری شده است؛ اینها اسامی افرادی هستند که از طریق شکنجه اعمال‌شده از سوی مقامات چین کشته شده‌اند. اما بعد از شروع آزار و شکنجه چه تعداد افراد بیشتری صرفاً ناپدید شدند؟ و ارتباط آن با صنعت پیوند عضو پررونق چین چیست؟ اگرچه حقیقت هنوز نامعلوم است، اما شواهد حاکی از یک نتیجه‌گیری نگران‌کننده درباره چین امروز است و چیزی که بقیه جهان نادیده گرفته است. تلویزیون ان‌تی‌دی در این تحقیق تلاش می‌کند که این موضوع را کشف کند: «برای افرادی که ناپدید شدند چه اتفاقی افتاد؟»

بخش 1: یک دهه شجاعت- تجمعی که چین را تغییر داد

بخش 2: یک دهه شجاعت – روح یک ملت

بخش 3: یک دهه شجاعت – هولوکاستِ مخفی چین

مجموعه مرجع