(Minghui.org) اخیراً در شهر چنگدو و سایر مناطق در چین، افرادی به‌منظور فریب مردم وانمود کرده‌اند که استاد هستند و نظریه‌هایی را پخش می‌کنند که ظاهراً درست به نظر می‌رسند اما در واقع اشتباه هستند. بدون توجه به اینکه این افراد چه کسانی هستند و چگونه برای پخش این چیز‌ها خودشان را در انظار عمومی نشان می‌دهند، تمامی کارهایی که درحال انجام آن هستند، به‌منزله اعمالی مخرب است که تحت کنترل شیطان در پشت صحنه انجام می‌شوند و تزکیه مریدان دافای دوره اصلاح فا، اعتباربخشی به فا و روشنگری حقیقت را تضعیف می‌کنند.

ما امیدواریم که تمامی مریدان دافایی که به‌طور حقیقی تزکیه می‌کنند، ذهن خود را برای مطالعه فا آرام کنند، فا را به‌عنوان معلم در نظر بگیرند و هر گام از مراحل نهایی تزکیه اصلاح فا را به‌خوبی و به درستی بردارند.

هیئت تحریریه مینگهویی

۲۶ سپتامبر ۲۰۰۳