(Minghui.org) اخیراً شنیدیم که برخی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ خودسرانه امضاهایی را میان تمرین‌کنندگان دافا در استان‌های سیچوآن و یون‌نان و سایر مکان‌ها جمع می‌کنند. آنها به‌دروغ ادعا می‌کنند که «استادِ استاد، پادشاه مقدس حقیقی فالون» یا «استادِ استاد» را پیدا کرده‌اند یا اینکه «می‌خواهیم نام 48000 مرید را ثبت کنیم» و سایر مطالب یاوه و پوچ. برخی تمرین‌کنندگان حتی تا جایی پیش رفتند که با ذهنی گیج و درهم و برهم نامشان را امضاء کردند.

پیش از خاتمه اصلاحِ فا، همیشه اهریمن‌های فاسدی وجود خواهند داشت که در جستجوی تضعیف فا هستند و بیرون می‌آیند تا دست به آزار و شکنجه بزنند. فقط عوامل ویژه ح.ک.چ و دست‌نشانده‌هایی که اهریمن‌های فاسد آنها را کنترل می‌کنند، آشکارا ذهن مردم را فاسد کرده و اینگونه آسیب وارد می‌کنند. درخصوص آن تمرین‌کنندگانی که در امضاء کردن نامشان سایرین را دنبال کردند، آیا در این باره اندیشیده‌اید: آیا چنین چیزی تحت عنوان میانبر در مسیر تزکیه وجود دارد؟ برای چه کسی نامتان را امضاء می‌کنید؟ آیا این اجازه دادن به شیطان نیست تا برطبق فهرست اسامی، شما را بازداشت کند؟

امیدواریم همه تمرین‌کنندگانی که در این رویداد تضعیف کردنِ فا مشارکت کرده‌اند، فوراً همکاری با آزار و شکنجه ازسوی عوامل ویژه را متوقف و فا را با ذهنی آرام مطالعه کنند، عمیقاً به درون نگاه کنند و شیطان را در آزار و شکنجه فالون گونگ و تمرین‌کنندگان فالون دافا دنبال نکنند! بدین‌وسیله این اطلاعیه فوری را منتشر می‌کنیم.

20 اکتبر 2005